Jytys undersökning: Permitteringar och talkoledigheter har ökat i Österbotten

2014-09-22

​I den senaste medlemsundersökningen som Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty låtit utföra
undersöktes arbetstagarnas arbetshälsa, hur man orkar i arbetet, motion, hälsa och om man blivit utsatt för
sparåtgärder. Undersökningen gällde framför allt kommunens anställda, men även anställda inom den privata
sektorn och församlingsanställda. Enligt medlemsundersökningen har sparåtgärder, såsom permitteringar och
frivilliga ledigheter utan lön, ökat i Österbotten.

Sparåtgärder av olika slag har ökat i antal under det senaste året. År 2013 hade 43 % av alla som svarade blivit utsatta
för sparåtgärder, medan andelen innevarande år redan har stigit till över hälften, dvs. till 54 %. Ökningen gäller framför
allt antalet permitteringar och talkoledigheter, dvs. frivilliga ledigheter utan lön, som var fler i Österbotten än i Finland i
genomsnitt. 27 % av alla som svarade hade haft talkoledigt och 12 % hade varit permitterade.

En för stor arbetsbörda, problem med arbetsklimatet, för små personalresurser och sparåtgärder är faktorer som
inverkar på om man upplever arbetet som psykiskt tungt. Av deltagarna hade 9 % diagnostiserats med någon sjukdom
som beror på utbrändhet. För att ta sig ur utbrändheten hade man haft hjälp av många olika faktorer. Något under
hälften (46 %) uppgav att sjukledighet hade haft en viktig del i tillfrisknandet. Företagshälsovården och stöd från
närstående spelade även en viktig roll. Vi frågade även om sjuknärvaro och 65 % svarade att de hade gått till jobbet
trots att de varit sjuka.

Ökade möjligheter till distansarbete önskas

Det helt klart vanligaste redskapet som används för flexibilitet i arbetslivet är flexibel arbetstid, vilket 62 % av alla som
svarade använde sig av. De vanligaste därefter var frivillig ledighet utan lön (12 %) och förkortad arbetstid (8 %). Utifrån
svaren fanns mest intresse för distansarbete. Av alla som svarade skulle 44 % vilja arbeta på distans, men för
närvarande var detta inte möjligt.

Ett positivt känslo- och motivationstillstånd i arbetet, dvs. en känsla av glädje och entusiasm för arbetet, sade sig 28 %
uppleva dagligen. Arbetsmotivationen och entusiasmen uppstod oftast av meningsfulla arbetsuppgifter, arbetets innehåll
och trevliga arbetskamrater.

Motionsmängd, arbetsväg och arbetsgivarens satsning på motion

Av alla som svarade på undersökningen angav 53 % att de rörde på sig för lite. Orsaken till detta uppgavs vara att man
antingen inte orkar eller inte ids röra på sig (49 %). Tidsbrist angavs som orsak av 36 % och hälsoskäl av 19 %. Av alla
som svarade meddelade 60 % att de alltid gör sina arbetsresor antingen med egen bil eller med allmänna
kommunikationsmedel. 31 % tog sig till arbetet till fots eller med cykel relativt regelbundet.

Arbetsgivarna erbjuder i huvudsak sina anställda Tyky*- och motionsdagar samt motionssedlar, utöver
företagshälsovårdens tjänster. Av alla som svarat använde sig 86 % av företagshälsovårdens tjänster och 60 % deltog i
de årliga Tyky- och motionsdagarna. Ungefär hälften (52 %) uppgav att arbetsgivaren stöder motion med motionssedlar
eller ger finansiellt stöd för motion. Endast 1 %, dvs. 13 personer, får använda arbetstid varje vecka till att röra på sig.
Tiden varierar mellan 1 och 2 timmar.

Jytys riksomfattande medlemsundersökning genomfördes i maj 2014. I Österbotten svarade 1 087 Jyty-medlemmar på
undersökningen, av dessa var 90 % kvinnor och 83 % arbetade inom kommunsektorn. Fast anställning hade 91 % och
72 % var äldre än 45 år. Från hela Finland fick man in sammanlagt 9 985 svar och svarsprocenten låg på 34 %.
Medlemsundersökningen är en del av Vem litar du på?-kampanjen som fr.o.m. den 8 september turnerar runt på
arbetsplatser inom den kommunala sektorn, inom församlingarna och inom den privata sektorn för att främja
förtroendemannaverksamheten. Kampanjen omfattar hela Finland och totalt besöks cirka 45 orter runtom i landet.

*) Tyky = verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan

Ytterligare uppgifter: Ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537756, maija.pihlajamaki(at)jytyliitto.fi
* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty företräder ca 62 000 tjänste- och befattningsinnehavare anställda i
kommuner, kommunförbund, församlingar och den privata sektorn. Cirka 87 procent av Jytys medlemmar är kvinnor. Jyty är
medlemsförbund i Tjänstemannacentralorganisationen STTK.