Jytys förbundsstyrelse beslöt sig för att delta i utredningsarbetet för en ny centralorganisation

2015-01-22

​Jytys förbundsstyrelse beslutade vid sitt möte den 21 januari delta i utredningsarbetet som syftar till att grunda en ny centralorganisation. Deltagandet i utredningsarbetet förpliktar inte Jyty till någonting. Beslutet om anslutning till den nya centralorganisationen som eventuellt kommer att grundas tas av förbundsfullmäktige, dvs. Jytys högsta beslutande organ.

Fackförbund som vill vara med i det förberedande arbetet inför centralorganisationens upprättande måste anmäla sitt intresse att delta senast den 10 februari. Därefter börjar det praktiska arbetet med att grunda den nya organisationen. Målet är att den nya centralorganisationen ska inleda sin verksamhet år 2016.

Ett förberedande möte inför projektet hölls i Helsingfors den 16 januari och i detta möte deltog representanter för sammanlagt 73 löntagarförbund från alla tre centralorganisationer (FFC, STTK och Akava). Alla fackliga intresseorganisationer kan delta i projektet, även sådana som inte för närvarande är medlemmar i de nuvarande centralorganisationerna.

Målsättningen för den nya centralorganisationen är att stärka löntagarnas och ensamföretagarnas ekonomiska och psykiska välmående samt främja jämlikhet och rättvisa i samhället.

Den blivande organisationen kommer att vara politiskt obunden och den kommer att ta över de uppgifter som nu sköts av de centralorganisationer som läggs ner, både nationellt och internationellt. Centralorganisationens verksamhet bygger på demokratisk representation som beaktar behoven hos alla medlemsgrupper. Den nya centralorganisationen kommer inte att försvaga fackförbundens självständiga roll som kollektivavtalspart.