Jytys undersökning: Tyky- och motionsdagar och motionssedlar på varannan arbetsplats

2014-07-17

Enligt en undersökning som gjorts av den Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty erbjuder arbetsgivarna i huvudsak sina arbetstagare årliga Tyky*- och motionsdagar och motionssedlar, utöver företagshälsovårdens tjänster.

Av dem som svarat på medlemsenkäten använde sig 85 % av företagshälsovårdens tjänster, 53 % av de årliga Tyky- och motionsdagarna och hälften av dem som svarade meddelade att arbetsgivaren stöder motion med motionssedlar eller annars med pengar.

Endast 2 % av dem som svarat får använda veckoarbetstid till att röra på sig. Tiden varierar mellan 15 minuters pausgymnastik till 2 timmar.

Sammanlagt 9 985 personer svarade på Jytys enkät. Enkäten skickades till cirka 30 000 medlemmar, den slutliga svarsprocenten var cirka 34 %.

Var femte gör arbetsresan alltid till fots eller med cykel

Av dem som svarat meddelade 63 % att de använde antingen sin egen bil eller allmänna fortskaffningsmedel. Var femte av dem som svarade (19 %) meddelade att de gjorde sina arbetsresor gående, springande eller med cykel och 11 % sade att de gjorde detta då vädret tillåter.

Andra alternativ som allmänt nämndes var att på sommaren cyklar eller går man och på vintern använder man bil, bilpool eller en del av resan går eller cyklar man och en del företar man med allmänna fortskaffningsmedel.

Hälften av dem som svarade meddelade att de motionerar för lite

Enkäten frågade också om de som svarar anser att de rör sig tillräckligt. Svaren fördelades nästan jämt. Av dem som svarade meddelade 48 % att de anser sig röra sig tillräckligt och 52 % att de inte anser sig motionera tillräckligt.  Det fanns inte några märkbara skillnader mellan svaren från män och från kvinnor.

Den största orsaken till att man inte rör sig tillräckligt var att man inte orkar eller ids (52 %). Tidsbrist angavs som orsak av 34 %. Hälsoskäl angavs som orsak till orörlighet av var femte (18 %) av dem som svarade.

Var tionde hade en sjukdom som orsakats av burnout

Av dem som svarade meddelade ungefär var tionde (11 %) att de diagnostiserats med en sjukdom som beror på burnout. Då svaren jämfördes enligt kön fanns det inte några märkbara skillnader.

Många faktorer bidrog till att man klarade sig ur en burnout. Över hälften av dem som svarade meddelade att sjukledighet hade varit en viktig del av tillfrisknandet. Stödet från företagshälsovården och de anhöriga ansågs även spela en viktig roll.

Jytys paneldiskussion och promenadjippot "Med i farten"

I samband med samma tema för arbetshälsan arrangerade Jyty en paneldiskussion vid SuomiAreena-evenemanget i Björneborg, vars ämne var "Med i farten – arbetshälsa är mer än avtal". Evenemanget arrangerades den 17 juli mellan kl. 15.45 och 17.00 på SuomiAreenas scen vid Eetun aukio i Björneborg.

I början av diskussionsevenemanget ledde VM-medaljören i simning, Björneborgs egen son Matti Mattson publiken i en föruppvärmning.  Deltagare i paneldiskussionen var forskningsprofessor och direktör Kiti Müller från Arbetshälsoinstitutet, riksdagsledamot och medlemmen i arbets- och jämlikhetsutskottet Annika Saarikko, Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä och chefredaktören vid Radio Helsinki Maria Veitola.

Jyty deltog också under de 10 dagarna som föregick SuomiAreena i promenadjippot Med i farten 7-17 juli. Jytys ordförande Maija Pihlajamäki fungerade som förgångare i promenaden som arrangerades av Tjänstemannacentralorganisationen STTK. Promenadjippot avslutades med att promenaddeltagarna den 17 juli kl. 11.15 anlände till SuomiAreenas torgscen på salutorget i Björneborg. Promenaddeltagarna kom som en stor massa längs gågatan (Yrjönkatu).

*) Tyky-toiminta = verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan

Ytterligare uppgifter: Ordförande Maija Pihlajamäki, tfn  0400 537756

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty företräder ca 62 000 tjänste- och befattningsinnehavare anställda i kommuner, kommunförbund, församlingar och den privata sektorn. Cirka 87 procent av Jytys medlemmar är kvinnor.  Jyty är medlemsförbund i Tjänstemannacentralorganisationen STTK.