Jyty tar avstånd från regeringens diktatpolitik och förslag för den offentliga sektorn

2015-09-07

​Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty avvisar regeringens propositioner om att förkorta semestern för anställda inom offentliga sektorn från 38 till 30 arbetsdagar som ett sätt att förbättra vårt lands kostnadskonkurrenskraft och göra ett s.k. produktivitetssprång. Enligt regeringen verkställs åtgärderna efter de nuvarande kollektivavtalens utgång med s.k. tillämplig lagstiftning.

Enligt Jyty har regeringen genom sina åtgärder valt en diktatpolitik i stället för en avtalskultur. Detta kommer oundvikligen att påverka atmosfären med gemensamma avtal som varit rådande i vårt samhälle i årtionden. 

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki anser det vara fullständigt förkastligt att regeringen genom tvingande lagstiftning strävar efter att förbigå den trilaterala avtalskultur som hittills ägt rum i förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal.

 ”Det verkar onekligen som om regeringen har frångått avtalssamhället för att bli en beskyddare av alternativlös tvångspolitik. Samtidigt går regeringen emot sina egna förslag i regeringsprogrammet om att utveckla bl.a. lokalt avtalande. Dylika riktlinjer från regeringen leder inte till ett ökat lokalt avtalande utan snarare till att detta ter sig allt mer avlägset”, påpekar Pihlajamäki.

Regeringens riktlinjer för en förbättrad kostnadskonkurrenskraft innebär förutom färre semesterdagar att trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag ändras till ledighet utan lön utan att förkorta årsarbetstiden, skärpt karenstid vid sjukdom, halverad övertidsersättning, minskat söndagstillägg och sänkta socialskyddsavgifter för privata arbetsgivare.

Jyty är djupt oroad för att regeringen genom dessa åtgärder framför allt bestraffar den offentliga sektorn.

”Nedskärningarna gäller främst låg- och medelinkomsttagare i kvinnodominerade branscher som producerar basservice och välfärdstjänster, bl.a. inom kommunsektorn samt inom den privata sektorns servicebranscher. Nu om någonsin är dessa tjänster efterfrågade när flyktingvågen som väller in i vårt land prövar välfärdssamhällets strukturer på ett aldrig tidigare skådat sätt.”

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.