Jyty kritiserar och berömmer ramförhandlingspaketet

2018-04-13

Sipiläs regering offentliggjorde de tre regeringspartiernas ramförhandlingspaket för år 2019 onsdagen den 11 april. Trots att paketet innehåller åtgärder som stärker sysselsättningen, bl.a. tilläggsresurser för arbets- och näringsbyråerna, innehåller det även en del problematiska punkter.

Maija Pihlajamäki, som är ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, är besviken på att regeringen beslöt sig för att börja bereda en ändring av arbetsavtalslagen. Genom ändringen vill man göra det lättare för små företag med högst 20 anställda att säga upp anställda av personrelaterade skäl. Regeringen motiverar beslutet med att tröskeln för att rekrytera blir lägre. ”Vi får hoppas att detta inte utvecklas till en godtycklig uppsägningsautomat.”

Pihlajamäki ser det som beklagligt att arbetsgivaren får ingå ett tidsbundet arbetsavtal med en person som är under 30 år som varit arbetslös i minst tre månader utan avbrott utan lagstadgade särskilda skäl.

Positiva åtgärder i paketet är enligt Jytys ordförande de beslut genom vilka den dåligt beredda aktiveringsmodellen för arbetslösa som togs i bruk i början av året i halvfärdigt skick nu förbättras. ”Det är bra att deltagande i utbildning och träning som ordnas av fackföreningar, medborgarorganisationer, kommuner eller annan motsvarande instans i fortsättningen räknas till arbetskraftstjänster som uppfyller aktiveringsvillkoren.”

Det är även positivt, enligt Pihlajamäki, att 25 år fyllda arbetslösa ges möjlighet till kortvariga studier som utvecklar deras yrkesmässiga färdigheter utan att de förlorar sina arbetslöshetsförmåner. Studierna uppfyller kraven på den aktivitet som avses i aktiveringsmodellen.

Ett steg i rätt riktning enligt Jytys ordförande är att småbarnspedagogiken anvisas 10 miljoner i tilläggsresurser. Detta gör det bl.a. möjligt att minska gruppstorlekarna, anställa extra personal och att utvidga försöken med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar.

Regeringens ytterligare satsningar på omskolning – om än fortsättningsvis alldeles för små – är i rätt riktning. ”Förhoppningsvis bidrar satsningarna till att tillgången på kompetent arbetskraft underlättas, så att arbetssökande och arbetsplatser möter varandra bättre framöver och till att bl.a. yrkesutbildningssystemet utvecklas till att precisare än tidigare svara mot behoven hos dem som byter bransch.”

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki(at)ytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 50 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.