Jyty hoppade av beredningen av en ny centralorganisation

2016-04-21

​Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys förbundsstyrelse beslöt enhälligt vid sitt möte den 20 april att Jyty inte kommer att fortsätta vara med i projektet Ny centralorganisation. Det utredningsarbete som redan har gjorts har ändå inte varit i onödan, utan har enligt Jytys ordförande Maija Pihlajamäki gett gott om ny information och byggmaterial för att utveckla fackföreningsrörelsens samarbete och sätta fart på moderniseringsutvecklingen.

”Tyvärr kom vi inte till ett sådant slutresultat i alla frågor, bl.a. om de deltagande förbundens omfattning, som det enligt Jytys styrelse skulle ha krävts för att ro i land projektet på ett bra sätt. Vi var inte heller helt övertygade om att målet med en partipolitiskt obunden organisation med helt nya sätt att verka på, vilket var ett av ramvillkoren, skulle ha förverkligats”, ger Pihlajamäki som fungerat som ordförande för framtids- och strategigruppen i projektet Ny centralorganisation som förklaring till beslutet.

Enligt Pihlajamäki har det dessutom väckts frågor, om den offentliga sektorn och alla branscher och förbund av olika storlekar som nämns i strategin verkligen kommer att få sin röst hörd i tillräckligt stor utsträckning i den nya centralorganisationen, fortsätter Pihlajamäki.

Jytys förbundsstyrelse tog beslutet att gå med i utredningsarbetet i projektet Ny centralorganisation genast efter starten i januari förra året.

”Efter att beredningen av den nya centralorganisationen blev klar i slutet av mars har nu de förbund som deltagit i utredningsarbetet, var och en för sig, tagit ställning till slutresultatet eller kommer att göra det snart, och senast i slutet av maj slås ställningstagandena fast. Alla medverkande förbund kommer att samlas den 1 juni för att utvärdera situationen”, preciserar Pihlajamäki.

”Någon kristallkula med en konkretion om vart löntagarrörelsens representation är på väg finns inte ännu. Det enda vi med säkerhet vet, är att utmaningarna åtminstone inte kommer att minska. Detta har bl.a. de pågående förhandlingarna om konkurrenskraft visat. Därför har det arbete som under ett och ett halvt års tid har lagts ner på projektet Ny centralorganisation inte gjorts förgäves”, framhåller Pihlajamäki.

Jytys förbundsstyrelse betonar att den är nöjd med sin nuvarande centralorganisation STTK som har profilerat sig som en centralorganisation för förbund som representerar tjänstemän.

”STTK är reformvänligt inställt och ligger så att säga steget före sin tid. STTK kan ses som en samlande kraft för starkt kvinnodominerade branscher och för förbund som representerar offentliga sektorn. STTK saknar inte heller mod och fördomsfrihet för att svara på förändringar i omvärlden.”

”Vi är för vår del redo att arbeta för att utveckla STTK så att dess verksamhetskultur och -former utvecklas ännu mera än hittills i en riktning som främjar målsättningarna för löntagarnas arbetsliv och välbefinnande i arbetet, bl.a. ur ett jämställdhetsperspektiv. Och denna förändring av verksamhetsformerna utgår från förbunden som bildar centralorganisationen”, visionerar Pihlajamäki.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi
* Jyty representerar cirka 55 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.