Jyty: Regeringens nedskärningar avvecklar avbytartjänsterna

2015-10-06

​Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty är djupt oroat över regeringens planer på att skära ner lantbrukets avbytartjänster med 20 miljoner euro. Om social- och hälsovårdsministeriets nedskärningsförslag förverkligas i samband med budgetbehandlingen, innebär det en kännbar minskning av arbetstillfällen för avbytare inom lantbruket och en nedmontering av lantbrukets avbytarsystem.

Jyty kräver att regeringen avstår från de planerade nedskärningarna och tryggar avbytarsystemet och dess arbetsplatser så att en jämn fördelning av tjänsterna fås till stånd i alla delar av Finland.

Enligt beräkningar kommer 360 avbytare och 40 anställda inom avbytningsförvaltningen att förlora sina jobb som en följd av nedskärningarna. Dessutom hotar avbytarnas lönekuvert att bli betydligt tunnare på grund av mindre söndagsarbete, eftersom den avgiftsbelagda avbytarhjälpen håller på att avskaffas helt.

Enligt Jyty finns en risk att antalet förlorade arbetstillfällen kan bli betydligt högre än 400, om regeringens sparlista fullföljs. Tidsbundna och timanställdas anställningar står först på tur.

Regeringens riktlinjer kommer enligt Jyty att leda till en ökad självrisk för lantbruksföretagarna. Hittills har företagare fått subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp för ett timpris på 11,60 euro oberoende av veckodag. I fortsättningen kommer man inte att kunna få avbytarhjälp på söndagar och helgdagar, och på vardagar stiger priset till 16 euro per avbytartimme. Fullständigt avgiftsbelagd avbytarhjälp kommer att upphöra helt. Faran är att köpen av avbytartjänster minskar till och med mer än i social- och hälsovårdsministeriets beräkningar och att arbetslösheten bland avbytare ökar, om självriskandelarna stiger och prishöjningarna genomförs.

I regeringsprogrammet talas om en ökad företagsorientering i avbytarsystemet. Enligt Jyty är det bra att komma ihåg att avbytare utgör en del av jordbrukarnas sociala trygghet. Faran är att ett företagsstyrt avbytarsystem förvandlas till rå business där det sociala perspektivet glöms bort.

En ökad företagsorientering riskerar enligt Jyty att leda till att avbytarföretagen plockar russinen ur kakan. Om det nuvarande avbytarsystemet avvecklas, vem ansvarar då för avbytarservicen i till exempel glesbygden och på avlägsna gårdar?

Lokala enheter som finns i över 40 kommuner ansvarar för hela landets avbytartjänster. De lokala enheterna har djupgående kunskap om jordbruken inom deras område och de kan ordna avbytare till gårdarna mycket flexibelt och enligt lantbruksföretagarnas behov.

* Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.