Jyty: Personalens ställning bör utredas snabbt i den fortsatta beredningen av social- och hälsovårdsreformen

2015-11-09

​Regeringen har nått en överenskommelse om principerna för social- och hälsovårdsreformen. Utifrån den bildas 15 områden för social- och hälsovårdstjänster och 18 självstyrelseområden i Finland. Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty kräver att effekterna vad personalen beträffar i såväl kommuner som samkommuner utreds så snabbt som möjligt enligt samarbets- och arbetarskyddslagar i beredningen av reformen av social- och hälsovårdsstrukturen innan det slutliga beslutet fattas.

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki poängterar att bästa slutresultat uppnås genom förberedelser som görs genom öppet samarbete och i gott samförstånd. ”Det är därför viktigt att få klarhet i vem och vilka som kommer att övergå till och utgöra personalen i områdena för social- och hälsovårdstjänsterna i ett så tidigt skede som möjligt.”

En fråga av yttersta vikt med tanke på hur väl reformen kommer att lyckas är enligt Jyty att personalen ända från början har egna representanter i beredningsorganen i planeringen av omorganiseringen av social- och hälsovårdsfunktionerna. ”Det är även viktigt att personalens ställning och roll vid förändringar utreds grundligt för de personer som arbetar inom social- och hälsovårdssektorns stödtjänster.”

Jytys ordförande framhåller att osäkerhet över anställningsförhållandet, arbetsplatsen och eventuella förändringar i arbetsuppgifterna har betydelse för hur man orkar med sitt arbete, för arbetsmotivationen och för hur man presterar i arbetet. ”Det är bra att hålla i minnet att förändringarna till följd av reformen kommer att innebära ett byte av arbetsgivare för tiotusentals arbetstagare. Av Jytys medlemmar arbetar en dryg tredjedel inom social- och hälsovårdssektorn.”

En samordning av lönesystem och löner, dvs. en löneharmonisering, är enligt Jytys ordförande en viktig del av lösningen för social- och hälsovårdsreformen. ”Genom harmonisering kan vi undvika att personalen försätts i ett ojämlikt läge. Arbetsgivaren är skyldig att behandla personalen likvärdigt och jämlikt. Det är dessutom viktigt att se till att anställningsvillkoren för personalen som förflyttas inte får försvagas.”

Trots att lösningen på social- och hälsovårdsreformen så som den ser ut nu innehåller riktlinjer som slår fast att offentliga, privata och tredje sektorn är jämställda, bör offentliga sektorn enligt Pihlajamäki även i framtiden bära huvudansvaret för tjänsterna. Dessa kan sedan vid behov kompletteras av tredje sektorn och av företag.

Enligt Jyty är det mycket viktigt att hålla fast vid de målsättningar som man från början eftersträvat genom social- och hälsovårdsreformen.

”Regeringens mål att spara cirka 3 miljarder euro är tufft och faran är att man förlorar kontrollen över kostnaderna, om beredningen av reformen görs dåligt och om koordinationen mellan olika producenter försvinner. Om externaliseringen av tjänster drivs till sin spets, kan detta leda till en försämrad kvalitet på tjänsterna, en servicemarknad som domineras av stora social- och hälsovårdsföretag och till att skatteintäkter försvinner till utlandet. Det finns även en risk att trycket på att höja pensionsavgifterna ökar och att arbetstagarnas pensionsförmåner försämras. Kommunerna kommer i vilket fall som helst alltjämt att ha ett stort pensionsansvar oavsett vilken pensionsanstalt pensionerna överförs till.”

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.