Jyty: Nuvarande avbytartjänster måste tryggas

2015-06-05

​ Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, kräver att lantbrukets avbytarsystem utvecklas så att det tryggar avbytartjänsterna jämlikt i alla delar av Finland. Det nya regeringsprogrammet har för avsikt att göra nedskärningar i avbytartjänsterna med 20 miljoner euro på årsnivå. Det är drygt 10 procent av årsbudgeten för avbytare. Tanken har varit att göra nedskärningen med medlen från rambeslutet som utarbetats redan nu i vår.

 I regeringsprogrammet talar man om att öka avbytarsystemets företagsorientering och jordbrukarnas självrisk. ”I den här situationen är det bra att komma ihåg att avbytare är en del av jordbrukarnas sociala trygghet. Faran är att ett företagsstyrt avbytarsystem förvandlas till rå business där det sociala perspektivet glöms bort”, framhåller Pihlajamäki.

 Enligt Pihlajamäki kan en ökad företagsorientering öka jordbrukarnas självrisk och dessutom finns en risk att avbytarföretagen plockar russinen ur kakan.

 ”Om det nuvarande avbytarsystemet avvecklas, vem ansvarar då för avbytarservicen i till exempel glesbygden och på avlägsna gårdar? Lokala avbytarenheter som finns i över 40 kommuner ansvarar för hela landets avbytartjänster. De lokala enheterna har djupgående kunskap om jordbruken inom deras område och de kan ordna avbytare till gårdarna mycket flexibelt och enligt lantbruksföretagarnas behov.”

 Den nuvarande förvaltningsmodellen för avbytare kommer att se annorlunda ut redan inom de närmaste åren på grund av ändringar i kommunallagen. En kommun måste enligt kommunallagen bolagisera sådana tjänster som inte ingår i kommunens lagstadgade skyldigheter.

 Inom loppet av denna sommar förväntas en arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet som funderat på avbytarservicen komma med riktlinjer och alternativ för ordnande av avbytartjänster. Det slutliga beslutet om reformen av avbytartjänsterna fattas av landets regering och riksdag.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.