Jyty: Gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken måste bli mindre

2018-04-25

Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund, förundrar sig över regeringens förslag till lag om småbarnspedagogik. Förslaget innebär att det i framtiden endast ska gå att utbilda sig till barnträdgårdslärare genom universitetsstudier. I dag utexamineras barnträdgårdslärare förutom från universitet även från yrkeshögskolor. Det är beklagligt enligt Pihlajamäki att man genom lagen om småbarnspedagogik blandar sig i personalstrukturen. Följden blir att antalet barnskötare kommer att sjunka dramatiskt.

Pihlajamäki finner det besynnerligt att regeringen radikalt vill förändra personalstrukturen utan tillräcklig information om branschens framtida utbildningsbehov och med motstridiga uppgifter.

”Av denna anledning borde lagen om småbarnspedagogik inte godkännas förrän lagens följdverkningar har utretts och noggranna utredningar har gjorts.”

”Förändringarna borde genomföras först efter att en omfattande utredning har gjorts. Det som görs för hastigt blir bara ett hafsverk. Det är även viktigt att försäkra sig om att den redan existerande personalens kompetens utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Då kunde personalbristen, som redan nu är påtaglig för bl.a. lärarnas del, undvikas.”

Regeringen har i sitt förslag uppskattat att tilläggskostnaderna för personalstrukturen kommer att uppgå till knappt 40 miljoner euro per år. I verkligheten kan kostnaderna komma att stiga till det tredubbla.

Jytys ordförande kräver att tilläggspengarna som reserverats för småbarnspedagogiken hellre skulle vikas för att minska gruppstorlekarna. ”Det bästa slutresultatet uppnås, om småbarnspedagogiken utvecklas genom att gruppstorlekarna görs mindre och genom satsningar på en tillräcklig mängd personal per barngrupp. Det är viktigt att den nuvarande personalens kunnande tas tillvara.”

Jytys ordförande finner det viktigt att hålla fast vid småbarnspedagogikens goda kvalitet, upprätthålla kompetensen hos de anställda inom branschen och erbjuda nödvändig fortbildning, oavsett vilka åtgärder som vidtas inom småbarnspedagogiken.

Pihlajamäki framhåller att en halvhjärtad beredning av lagen om småbarnpedagogiken hotar smula sönder lagens huvudmål, dvs. en pedagogik som består av vård, fostran och undervisning. ”Det är viktigt att komma ihåg att vården och pedagogiken inom barnomsorgen ska stödja varandra och säkerställa barnen en bra uppväxtmiljö.”

För närvarande är närmare tre femtedelar av alla som arbetar inom småbarnspedagogiken barnskötare, men till följd av den föreslagna lagändringen kommer efter en övergångsperiod bara var tredje att vara det.

Pihlajamäki påminner om att till exempel socionomer som utexaminerats till arbetslivet efter år 2030 har möjlighet att verka som lärare inom småbarnspedagogiken endast om det även finns en lärare som avlagt universitetsexamen pedagogie kandidat i barngruppen.

”Då det redan nu råder brist på behöriga pedagoger inom dagvården, kommer regeringens förslag, om det förverkligas, skapa en ännu värre lärarbrist. Det är inte till fördel för någon”, påpekar Pihlajamäki.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki(at)ytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 50 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.