Jyty: Fördragssamhället bör inte begravas

2016-01-30

​Jytys ordförande Maija Pihlajamäki anser att det är positivt att de på torsdagen återupptagna förhandlingarna om samhällsfördraget fortsätter. Ett av målen för förhandlingarna är att undvika att lagstiftningen, som behandlar olika löntagargrupper orättvist, realiseras. "Förhandlingarna blir inte lätta och svårighetsfaktorn i förhandlingarna ökas dessutom av att man i dem söker lösningar också för ändringskraven i arbetsavtalslagen och för tidsbundna arbetsförhållanden samt för den kommande lönerundan. Arbetstagarsidan var beredd till förhandlingar även om frågor gällande utvidgandet av det lokala överenskommandet, EK var det inte."

Pihlajamäki anser det vara en utmärkt sak att regeringen efter remissbehandlingen som gjorts om tvångslagarna liksom EK har medgett, åtminstone i skymundan för offentligheten, att tvångslagspaketet som var avsett att förbättra företagens konkurrenskraft till alla delar är ett mycket dåligt och osäkert alternativ.

Pihlajamäki som talade vid Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys seminarium lördagen den 30.1 hoppas att man inte nu och inte heller i framtiden skulle behöva högtidlighålla fördragssamhällets begravning. "Om, och jag hoppas också när, förhandlingarna får en lösning, att den bemöter olika löntagarkretsar jämlikt. Som det nu är skulle tvångslagsandelen behandla i synnerhet den kvinnodominerade offentliga sektorn ytterst smärtsamt och orättvist."

Förutom den tvingande lagstiftningen befinner sig också många andra arbetslivsfrågor under beredning, bl.a. underlättandet av att använda tidsbegränsade arbetsförhållanden. Enligt regeringens linjedragningar är ändringar på kommande bl.a. i arbetsavtalslagen, i arbetstidslagen, i semesterlagen och i lagen om arbetshälsovården. För närvarande förbereds linjedragningarna av en arbetsgrupp med tre parter, vars utsatta tid löper ut den 31.1, dvs. i morgon.

Pihlajamäki påpekar att av arbetstagarna i kommunsektorn lite över en femtedel för tillfället har tidsbegränsade avtal och bland unga kvinnor är andelen med tidsbegränsade avtal ännu större.

"Regeringens mål att utvidga villkoren för tidsbegränsade arbetsavtal eller att förlänga provtiden leder onekligen till att de tidsbegränsade arbetsavtalen ökar och att osäkerheten och den ekonomiska otryggheten på arbetsmarknaden ökar."

Enligt en utredning som publicerades av de kommunala arbetsgivarna på torsdagen permitterades cirka 4900 personer i kommunsektorn senaste år. Pihlajamäki framhäver att permitteringar och uppsägningar inte kan vara det primära medlet, med vilket man i kommunerna och samkommunerna söker och har sökt inbesparingar. "Det existerar också andra sätt att söka inbesparingar. Det finns ett brett urval förfaringssätt för det lokala överenskommandet."

Ordföranden för Jyty anser att det är viktigt att sådana åtgärder inom det lokala överenskommandet, som skulle ge arbetsgivarna möjligheten att ensidigt besluta om sämre arbetsvillkor än i kollektivavtalen, inte bör godkännas. Det är väsentligt att kollektivavtalens allmänbindande villkor alltid följs i sådana fall där man inte nått samförstånd i det lokala överenskommandet.

"Att avvika från kollektivavtalens allmänbindande karaktär eller att på arbetsplatserna utvidga överenskommandet förbi kollektivavtalen leder onekligen inom en viss tidtabell till en lågprisarbetsmarknad. Dessutom kan det bli svårare att koordinera mellan kollektivavtalen och risken finns också att shoppandet efter kollektivavtal som ökat under de senaste åren blir betydligt allmännare - också inom kommunsektorn. Enbart genom att trygga minimivillkoren i kollektivavtalen kan man garantera att löner inte dumpas och att minimivillkoren följs på de olika avtalsområdena.”

Enligt Pihlajamäki behövs det för en genuin överenskommelse alltid minst två parter på arbetsplatserna - oberoende om de är i den offentliga eller i den privata sektorn. Och förtroende. Förtroendet ökar om personalen har tillräcklig information om angelägenheterna på sin arbetsplats, t.ex. om den ekonomiska situationen. Det är viktigt att försäkra sig om att personalens representanter erhåller information.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi
* Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.