Jyty: Extremt moderata lönelösningar ger inga avtal

2017-09-18

Under sommaren och början av hösten kom mer positiva nyheter än väntat om Finlands ekonomiska tillväxt. Exporten började dra. Trots att de ekonomiska utsikterna är ljusare än tidigare, har löntagarsidans krav på löneförhöjningar, efter flera år av löneutveckling på nollinjen, och senast till och med på minussidan, ändå fått avslag från arbetsgivarsidan. Beskedet har kompletterats med att lönerna inte kan höjas, i synnerhet inte inom offentliga sektorn.

På Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty:s föreningsdagar i Alavus den 16 september sade ordförande Maija Pihlajamäki i sitt tal att Jyty, liksom övriga förbund inom offentliga sektorn, inte sväljer arbetsgivarsidans krav på s.k. extremt moderat lönelösning under höstens förhandlingsrunda.

”Bakom oss har vi det negativa konkurrenskraftsavtalet, i vilket inom Jytys avtalsbranscher i synnerhet kommunalt och kyrkligt anställda, förutom allt annat belastas även med den tidsbestämda nedskärningen på semesterpenning som ingår i konkurrenskraftsavtalet", påminner Pihlajamäki.

”Beslut om de stora avtalen för exportbranscherna fattas inom kort. Inom Jytys avtalsbranscher följer man med stort intresse med vilken avtalsnivå som uppnås i dessa förhandlingar. De slutliga avtalsmålen avgörs för Jytys del först efter detta. Jag misstänker starkt att lönernas jämlikhetssynvinkel - åter en gång - hamnar i skymundan, om man försöker få avtalsrundan att i större omfattning följa exportindustrins lönemodell."

Pihlajamäki understryker att Jyty och övriga kommunala huvudavtalsorganisationer har meddelat att de enligt konkurrenskraftsavtalet tidsbestämda nedskärningarna i semesterpenningen måste beaktas i avtalslösningarna genom att kompensera löneförlusterna.

”Ytterligare utmaning i avtalsförhandlingarna skapas av den uppskjutna social- och hälsovårds- och landskapsreformen, som berör bl.a. kommunernas arbetsgivarintressebevakning och dess organisering. Överenskommelsen om avtalsperiodens längd är på grund av detta en mer utmanande fråga än vanligt. En alternativ lösning för avtalsperioden kunde vara ett avtal som består av två perioder, av vilka den senare vid behov skulle kunna sägas upp."

På Jytys avtalsbord finns ungefär tjugo avtal och i samtliga eftersträvas löneförhöjningar redan år 2018. En höjning skulle betyda antingen eurobelopp eller en kombination. Dessutom ska avtalet innehålla låglöne- och kvinnolönebelopp. ”En höjning baserad enbart på procent kan inte godkännas av Jyty. Inom kvinnodominerade, lågavlönade branscher ökar procenthöjningar ytterligare de löneskillnader som även i övrigt håller på att öka.”

Pihlajamäki betonar att lönehöjningsmodellen fortfarande till stora delar är öppen. ”På förbundsomgångarna har man ofta avtalat om allmänna höjningar, som alla som omfattas av avtalet får. En annan möjlighet, som under senare år använts allt oftare, har varit att en del av höjningen får avtalas på lokal nivå. Då måste i avtalet ingå förbehållet att om man inte når överenskommelse om de höjningar som ska avtalas lokalt, är höjningarna s.k. allmänna höjningar."

Kostnadseffekt från många bitar

Pihlajamäki påminner om att man i förhandlingarna i allmänhet avtalar, förutom om lönerna, även om många arbetsvillkor, för vilka kostnadseffekten beräknas. "Ett kollektivavtal är alltid en helhet, i vilken prislappen för alla bitar beräknas."

Jytys ordförande poängterar att det med tanke på den stora mängden förnyelser i dagens läge är särskilt viktigt att främja arbetshälsan. ”Utbildning, bl.a. tilläggs- och kompletteringsutbildning, introduktion och yrkesinriktad rehabilitering av personer med nedsatt arbetsförmåga är viktiga bitar i den helhet som finns på avtalsbordet, vilka även inverkar på arbetshälsan."

”Personalrepresentanterna står i centrum i alla förändringssituationer, och förbättrande av deras ställning, bl.a. i fråga om informationstillgång, tidsanvändning, arbetsbefrielse och ersättningar, har en viktig plats på vår avtalslista."

Pihlajamäki påpekar att centralorganisationerna under den nu pågående förbundsomgången, till skillnad från i många tidigare avtalsrundor, endast har ställningen som koordinator.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi
* Jyty representerar cirka 55 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.