Jyty: Arbetet för jämställda löner måste fortsätta

2016-03-21

”Statistiken och det praktiska livet visar tyvärr att skillnaderna mellan lönerna i mans- och kvinnodominerade branscher alltjämt är betydande trots alla strävanden och program för lika lön. Naturligtvis har det skett framsteg under årtiondenas lopp, men det känns som att utvecklingen har stannat”, påpekade Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, i sitt tal lördagen den 19 mars vid Jytys föreningsdagar i Tahko i Nilsiä nära Kuopio.

Pihlajamäki som talade på Minna Canths födelsedag (Canth kämpade för kvinnans ställning och var verksam även i Kuopio) och jämställdhetsdagen påminner om att enligt 2014 års statistik utgör kvinnans lön i genomsnitt 83,1 procent av mannens lön när det gäller lön som utbetalas för regelbunden arbetstid. ”Tyvärr visar den siffran på att löneklyftan i Finland fortfarande är förhållandevis stor europeiskt sett.”

År 2006 startades ett så kallat likalönsprogram i vårt land med målet att minska löneskillnaden mellan könen med 15 procent fram till år 2015. ”I dag vet vi alla att detta inte har lyckats. Det eventuella konkurrenskraftsavtalet, även kallat samhällsfördraget, för oss tyvärr till och med ännu längre bort från detta mål. Regeringens krav som avser att minska hållbarhetsunderskottet inom den offentliga sektorn riktas framför allt mot kvinnodominerade branscher och i synnerhet mot offentliga sektorn.”

Lönesystem, arbets- och tjänstekollektivavtal och jämställdhetsplaner på arbetsplatserna har genom åren visat sig vara några av de effektivaste medlen för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor enligt Pihlajamäki.

”Här kan man säga att det nu är upp till bevis för det så omtalade lokala avtalandet. Lönesystem med möjlighet att bedöma hur krävande ett arbete är, personlig kompetens och arbetsprestation är ett fungerande sätt för att främja jämställdheten i löner.”

Pihlajamäki påpekar att arbetsgivaren är skyldig att främja jämställdheten på ett målinriktat och planmässigt sätt enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. ”Jämställdhet gör arbetsplatsen attraktivare för båda könen eftersom till exempel de utmaningar som kombinerandet av arbete och familjeliv ställer gäller alla”, framhåller Pihlajamäki.

Den nuvarande löneskillnaden kan enligt henne inte motiveras med skillnader i kvinnors och mäns utbildning, avbrott i yrkeskarriären på grund av familjeansvar eller med karriärens längd. Framför allt inte i ett läge då kvinnornas karriärer enligt statistiken är endast drygt ett år kortare än männens och kvinnorna är högre utbildade än männen.

”För att målsättningarna i programmet för lika lön ska konkretiseras och omsättas i praktiken, krävs verkligt engagemang av beslutsfattare och arbetsgivare när det kommer till att genomföra programmet.”

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 55 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.