Jyty: Ökat lokalt avtalande får inte leda till en billig arbetsmarknad

2015-10-16

​Den av regeringen tillsatta utredningsmannen Harri Hietalas förslag om ökat lokalt avtalande på arbetsplatserna hörde vi i torsdags, då arbetsgruppens förslag offentliggjordes. Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, finner det synnerligen viktigt att den fortsatta beredningen av utredningsmannens förslag framskrider i gott samförstånd mellan arbetsmarknadsparterna förhandlingsvägen. Genom tvångslagstiftning uppnås ingen hållbar lösning.

Jyty anser att största delen av Hietalas förslag om att förbättra de anställdas ställning i lokalt avtalande bör understödas, men att förslagen inte är tillräckliga. Om vi vill komma framåt med det lokala avtalandet, måste arbetstagarparten garanteras en jämlik förhandlingsposition.

Enligt Pihlajamäki, som talade vid Jyty Heinolas 70-årsjubileum, kan Jyty inte godkänna några sådana åtgärder som skulle ge arbetsgivarna möjlighet att ensidigt besluta om sämre arbetsvillkor än de som finns i kollektivavtalen. Den förhandlingskultur som rått i hela tjänste- och arbetskollektivavtalssystemet och som har haft stor betydelse för stabiliteten och förutsägbarheten på arbetsmarknaden samt för arbetsfreden kommer i annat fall att brytas ner.

Jyty framhåller att om man utökar det lokala avtalandet till att gälla även oorganiserade arbetsgivare som omfattas av avtal med allmänt bindande verkan, måste detaljerade rutiner och bestämningar för avtalsförfarandet skapas i kollektivavtalen. Därutöver är det av största vikt att de anställda alltid har en egen representant med i förhandlingsprocessen. Viktigt är att villkoren för avtal med allmänt bindande karaktär alltid uppfylls i sådana fall, då man inte har nått enighet genom lokalt avtalande.

Enligt Jytys ordförande kan ett avvikande från allmänbindande avtal eller en utvidgning av avtalandet till arbetsplatserna genom att kollektivavtalen förbigås leda till en billig arbetsmarknad och en ökning av låglönebranscherna.

”Koordinationen mellan olika kollektivavtal kan dessutom försvåras och risken finns att den kollektivavtalsshopping som ökat under de senaste åren trappas upp betydligt. Endast genom att trygga minimivillkoren i arbets- och tjänstekollektivavtalen kan vi garantera att lönerna inte sjunker och att minimivillkoren följs inom olika avtalsbranscher.”

Positivt med utredningsmannens förslag är enligt Jyty avsikten att utveckla avtalssystemet genom att öka de anställdas möjlighet att delta i förvaltningen och beslutsfattandet i företag och på olika arbetsplatser. Så här har man även gjort i bl.a. Tyskland och Sverige.

”Arbetsplatserna – oavsett om de finns inom den offentliga eller den privata sektorn – behöver åtgärder som främjar flexibla arbetstidslösningar och därigenom bättre resultat. Och för att ingå avtal behövs naturligtvis alltid minst två parter. Och förtroende. Inga diktat. Förtroendet ökar, om arbetstagarna har tillräckligt med information om vad som händer på arbetsplatsen, t.ex. om det rådande ekonomiska läget. Det är viktigt att arbetstagarnas representanter har en tryggad tillgång till information.”

Löntagarcentralorganisationerna har ofta anklagats för att göra den finländska arbetsmarknaden stelbent och för att göra lokalt avtalande så gott som omöjligt. Påståendet stämmer emellertid inte enligt forskningsrönen. Pihlajamäki poängterar att det redan nu finns betydligt fler möjligheter till lokalt avtalande än vad man använder sig av. Kärnfrågan för att lokalt avtalande ska lyckas är dessutom att avtalsvillkoren är flexibla i bägge riktningar beroende av situation.

Lokalt avtalande ökar inte genom en fingerknäppning utan för det krävs ett gott ledarskap, jämlikhet mellan förhandlingsparterna och en ömsesidigt respektfull dialog, enligt Jytys ordförande.

”De senaste årens moderata löneuppgörelser är ett bevis på att löntagarna har en äkta vilja att ta sitt ansvar, så länge man kommer överens om saker och ting tillsammans – utan diktat.”

Nu i höst har regeringen för avsikt att dra upp linjer för de lagstiftningsåtgärder för lokalt avtalande som riksdagen kommer att få propositioner om i vår.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.