Grundlagsutskottet: Skyldigheten för landskapen att bolagisera vårdtjänsterna måste slopas

2017-06-29

​Riksdagens grundlagsutskott har fått klart sitt utlåtande om propositionen om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården.

Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande övervägt om regeringens förslag genomför den grundlagsfästa skyldigheten för det allmänna att tillförsäkra var och en tillräckliga social- och hälsovårdstjänster.

Grundlagsutskottet anser det angeläget att ansvaret för att ordna social- och hälsovådstjänster överförs från enskilda kommuner till större aktörer. Utskottet förhåller sig också positivt till att utvidga kundernas valmöjligheter.

Enligt utskottet tryggar propositionen dock inte i alla lägen tillräckliga social- och hälsovårdstjänster för var och en. Den föreslagna skyldigheten för landskapen att bolagisera social- och hälsovårdstjänsterna strider mot grundlagen. Utskottet anser att grundlagen förutsätter att landskapet också självt kan producera vårdtjänster. Det allmänna bör genom egen produktion ha faktiska möjligheter att trygga tillräckliga social- och hälsovårdstjänster i ett läge där marknadsbaserade tjänster inte uppstår.

Utskottet anser också att tidsschemat för att införa det nya tjänstesystemet är orealistiskt och att det äventyrar basservicen. Systemet för valfrihet bör tas i bruk kontrollerat och så att reformen träder i kraft gradvis.

Dessutom föreslås det i propositionen att en stor mängd offentliga uppgifter ska privatiseras, men det görs på ett sådant sätt att de krav som grundlagen ställer för att offentliga förvaltningsuppgifter ska kunna anförtros andra än myndigheter inte blir uppfyllda.
Utskottet finner det angeläget att reformen kan genomföras med de ändringar som föreslås i utlåtandet eller på något annat grundlagsenligt sätt.

Grundlagsutskottet anser att lagförslagen om landskapsförvaltningen är godtagbara. Grundlagen hindrar inte att det föreskrivs om en ny förvaltningsnivå och att uppgifter som hört till kommunerna överförs till landskapen.

Läs mera: https://www.eduskunta.fi/SV/lakiensaataminen/valiokunnat/perustuslakivaliokunta/Sidor/default.aspx