Finlands offentliga ekonomis underskott till under tre procent utan nya utgiftsnedskärningar

2015-03-25

​Behovet att balansera den offentliga ekonomin håller på att stiga till den viktigaste målsättningen för den närmas­te framtiden. I löntagarnas forskningsinstituts prognos uppskattas det att de offentliga utgifterna – inkluderan­de socialutgifter – reellt växer med 0,7 procent nästa år. De offentliga konsumptionsutgifterna växer endast med 0,1 procent. Den totala skattegraden uppskattar vi stiga från 44,2 procent år 2015 till 44,4 procent år 2016.

Den förmodat rätt strama finanspolitiken och den ekonomiska tillväxtens stigning trycker ner den offentliga ekonomins underskott till 2,8 procent i förhållande till bnp i år jäm­fört med 3,4 procent i fjol. Nästa år sjunker underskottets bnp-förhållande till 2,2 procent.
Ifall de offentliga utgifterna skulle skäras ner med 2,1 miljar­der euro nästa år, dvs med circa en procent av bnp, skulle bn­p:s uppskattade tillväxt sjunka från 1,6 procent till 0,6 procent. Denna åtstramning av politiken skulle återspeglas också på arbetsmarknaden och minska mängden sysselsatta med upps­kattningsvis 24 000 personer redan under det första året.

En nedskärning av utgifterna på 2,1 miljarder skulle efter multipli­kationseffekter minska skatterna så att den offentliga ekonomin skulle uppnå en inbesparing på högst 1,3 miljarder. Som en följd skulle det offentliga underskottet i förhållande till bnp krympa med 0,6 procentenheter. En sådan åtstramning kan anses vara en överreaktion. Åtgärdens pris i form av försvagningen av sys­selsättningen skulle vara för stor.

Löntagarnas förtjänstnivå förutspås stiga med 1,1 procent i år och 1,5 procent nästa år, följaktligen är resultatet i kombina­tion med en inflation på 0,1 och 1,2 procent en liten stigning av de reella förtjänsterna. Hushållens användbara reella förtjänster stiger motsvarande med 1,2 och 1,0 procent. Den privata kon­sumptionen sjönk lite i fjol, men dess tillväxt uppnår i år 0,9 och nästa år 1,2 procent.

Som motvikt till den sjunkande exporten till Ryssland understöder priskonkurrenskraftens förbättring och ac­celerationen av Europas tillväxt exportens tillväxt, som uppnår 1,9 procent i år och 3,6 procent nästa år. Handels­balansens överskott växer och även bytesbalansen håller på att stabiliseras. De privata investeringarna minskar under det pågående året ännu med en dryg procent men uppnår en tillväxt på nästan två procent år 2016.