En tjänstemannaarbetsgrupp ska börja bereda en ny valfrihetslag

2017-07-17

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en tjänstemannaarbetsgrupp att bereda en ny regeringsproposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. Arbetet ska inledas genast och avsikten är att utkastet till regeringsproposition ska sändas på remiss i november 2017.

Ordförande för beredningsgruppen är överdirektör Kirsi Varhila från social- och hälsovårdsministeriet, som i fortsättningen ansvarar för beredningen av valfrihetsmodellen. Medlemmar i arbetsgruppen är sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och justitieministeriet.

Utgångspunkt för beredningen är den regeringsproposition som blev klar i maj. De ändringar som riksdagens grundlagsutskott förutsätter och övriga nödvändiga ändringar ska göras i propositionens valfrihetsmodell. En ny konsekvensbedömning i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd kommer också att göras.

Beredningsgruppens förslag till regeringsproposition sänds på remiss i november. Avsikten är att efter remissbehandlingen lämna regeringspropositionen till riksdagen i början av mars 2018.

Läs mera: http://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/virkamiesryhma-alkaa-valmistella-uutta-valinnanvapauslakia