Den nya socialvårdslagen ökar service med låg tröskel för barn och ungdomar

2014-09-18

​Regeringen föreslår en ny socialvårdslag. Målet är att stärka basservicen och minska behovet av korrigerande åtgärder. Lagen förbättrar jämställdheten mellan klienterna, och intensifierar samarbetet myndigheter emellan.

Regeringen gav sin proposition till riksdagen torsdagen den 18 september. Propositionen anknyter till statens budgetsförslag för år 2015, och det är meningen att förslaget behandlas i samband med det.

Socialvårdslagen skulle definiera de stödbehov som ordnandet av sociala tjänster och övrig socialvård baserar sig på. Klienterna skulle ha rätt till de tjänster som tryggar både nödvändig omsorg och utkomst, samt barnets hälsa och utveckling. Målet skulle vara ett så effektivt och kortvarigt stöd som möjligt. Alla socialvårdsklienter skulle ha rätt att vid behov få en bedömning av servicebehovet, och en egen kontaktperson utsedd åt sig.

Genom socialvårdslagen skulle man hjälpa i synnerhet de personer som behöver ett speciellt stöd, och som på grund av hälsoskäl har svårt att både söka och få de social- och hälsovårdstjänster de behöver. Till exempel skulle yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, poliser och myndigheter inom arbets- och näringsförvaltningen vara skyldiga att hänvisa personer som behöver socialvård till rätt myndighet.

Lagen skulle också omfatta en servicegaranti för ungdomar. Den unga skulle få multiprofessionellt stöd på ett och samma ställe så länge som han eller hon behöver sociala tjänster. Garantin omfattar en egen kontaktperson, bedömning av servicebehovet och riktad social rehabilitering.

Mer hemservice för barnfamiljer

Barnfamiljer skulle ha rätt att få hemservice då det är nödvändigt för att trygga barnets välfärd. Också familjearbete, stödpersoner och -familjer samt kamratgruppsverksamhet skulle i fortsättningen vara tillgängligt även för dem som inte är klienter hos barnskyddet. Målet är att sänka tröskeln för att söka hjälp och att trygga ett rättidigt stöd för familjer.

Familjen skulle bli klient hos barnskyddet först då det konstaterats att det finns ett behov av barnskydd, eller då familjen får tjänster eller stödåtgärder inom barnskyddet. Villkoren för en brådskande placering skulle bli stramare. Ett barn kunde placeras brådskande endast om förutsättningarna för omhändertagande uppfylls och om barnet är i omedelbar fara, eller om det skulle tillämpas begränsningar under placeringen. I första hand skulle stödåtgärder inom öppenvården tillämpas, som till exempel effektiverat familjearbete i hemmet och placeringar inom öppenvården.

Kvaliteten på tjänsterna granskas genom egenkontroll och anmälningsskyldighet Genom socialvårdslagen strävar man efter att säkerställa tjänsternas kvalitet. Verksamhetsenheterna inom den kommunala socialvården borde utarbeta en plan för egenkontroll som finns till allmänt påseende.

Dessutom skulle lagen föreskriva om socialvårdspersonalens anmälningsskyldighet. De anställda skulle utan dröjsmål måsta anmäla om de observerar missförhållanden, som till exempel brister i klientsäkerheten, vanvård eller en verksamhetskultur som medför skador. Anmälningarna skulle göras till den person som ansvarar för verksamheten vid enheten i fråga. Bestämmelsen skulle gälla både offentliga och privata verksamhetsenheter.

Lagen avses träda i kraft i april 2015

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 april 2015. Bestämmelserna om hemservice skulle emellertid tillämpas redan från början av 2015. De bestämmelser i socialvårdslagen som gäller beslut för att trygga vård och omsorg, personalens anmälningsskyldighet och åtgärder för anmälan skulle tillämpas först från och med den 1 januari 2016. Den gällande lagstiftningen om brådskande placeringar inom barnskyddet skulle också tillämpas till slutet av 2015.

Förenhetligandet av servicehelheten för barnfamiljer, och förnyelsen av verksamhetspraxisen, förutsätter extra satsningar när reformen inleds. För det här ändamålet reserveras anslag. Speciell uppmärksamhet fästs vid att barnskyddet har tillräckliga resurser i övergångsskedet.

De språkliga rättigheterna tryggas både i socialvårdslagen och i lagen om ordnandet av social- och hälsovården. Det är meningen att bestämmelserna ska förnyas i samband med stiftandet av lagen om ordnandet av social- och hälsovården.