Den nya familjevårdslagen träder i kraft 1.4.

2015-03-19

​Den nya familjevårdslagen ökar familjevårdarens anmälningsplikt, begränsar antalet minderåriga som vårdas i familjehem som baserar sig på ett uppdragsavtal och förbättrar i synnerhet ställningen för äldre personers och handikappade personers familjevård.

Familjevårdaren måste meddela de förändringar som skett i familjevården både till den kommun som har placerat den som vårdas och till den kommun där familjehemmet är beläget. Kommunen bär fortfarande ansvaret för att övervaka de placeringar den gjort.

I fortsättningen kan familjevård ges både i familjevårdarens hem och hemma hos den som får familjevård. Detta gör det möjligt att skräddarsy familjevården på det sätt som är bäst för den som vårdas.

Familjevård ordnas bland annat inom barnskyddet och servicen för handikappade och äldre personer, när den som vårdas inte klarar av att bo på egen hand, men heller inte är i behov av institutionsvård.

Kommunen ordnar familjevården. Kommunen kan producera familjevården själv eller skaffa den av en privat serviceproducent. Ett uppdragsavtal skulle användas i de fall där ett familjevårdsavtal ingås mellan kommunen och familjevårdaren. Om kommunen skaffar familjevårdstjänsten av en privat serviceproducent ingås ett avtal om ordnande av familjevård.

Regeringen framställde ett stadfästande av lagen gällande ärendet den 19 mars. Republikens president ämnar stadfästa lagen på fredag. Lagen träder i kraft den 1 april 2015.