Arbetslivspension kan sökas i augusti

2017-08-04

Från och med början av augusti kan man söka förhandsbeslut om arbetslivspension som är ett helt nytt pensionsalternativ. Pensionen börjar tidigast 1.2.2018.

Arbetslivspension kan beviljas personer som är 63 år och som har varit minst 38 år i ansträngande och slitsamt arbete på heltid och vars arbetsförmåga är bestående nedsatt. Det ansträngande och slitsamma arbete som berättigar till arbetslivspension ska fortfarande pågå eller det får ha gått högst ett år från att arbetet upphörde.

Kevas kunder, dvs. de anställda inom kommuner, staten, den evangelisk-lutherska kyrkan och FPA som är födda 1955 kan fylla i pensionsansökan i webbtjänsten Dina pensionsuppgifter eller posta den ansökningsblankett som finns på Kevas webbplats.

Förhandsbeslut om arbetslivspension kan sökas tidigast sex månader före 63-årsdagen. Det lönar sig att söka förhandsbeslut elektroniskt eftersom webbtjänsten guidar användaren i ifyllandet och anmärker bland annat på eventuella brister. I förhandsbeslutet finns uppgift om huruvida sökanden uppfyller kriterierna för arbetslivspension och en uppskattningsberäkning av pensionsbeloppet.

”Läkarutlåtande B av företagshälsovården ska bifogas ansökan. Om man inte kan få det till exempel på grund av att arbetsförhållandet avslutats kan utlåtandet också skrivas av någon annan än företagsläkaren. Också arbetsgivarens utlåtande om arbetets innehåll och belastningen i arbetet behövs som bilaga. Båda bilagorna ska innehålla en beskrivning av arbetets innehåll samt av hur ansträngande och slitsamt det är. Utgående från utredningarna bedömer Keva om sökanden uppfyller kriterierna för arbetslivspension”, säger pensionsdirektör Merja Paananen.

Den nya pensionen ersätter inte gamla pensionsslag, såsom invalidpension. I fråga om arbetslivpension är kriterierna avseende nedsatt arbetsförmåga lindrigare än i invalidpension.

Arbetslivspensionen är den pension som tillvuxit fram till dess början. Därför är den i allmänhet lägre än invalidpension eller ålderspension.

Ett visst yrke ger inte automatiskt rätt till arbetslivspension. Enligt pensionslagen krävs det att en eller flera av följande faktorer i betydande grad har ingått i arbetet för att det ska ge rätt till arbetslivspension:

1. arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka eller som belastar musklerna långvarigt,
2. särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen,
3. belastande och besvärliga arbetsställningar,
4. upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller stor snabbhet eller arbetsrörelser som samtidigt kräver att handen griper, gör en vridande rörelse och använder kraft,
5. interaktivt arbete som är särskilt krävande och medför exceptionell psykisk belastning,
6. arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet eller särskild uppmärksamhet och där det finns hög risk för olycksfall eller olycka eller uppenbar risk för våld.

Efter att den som har fått arbetslivspension uppnår pensionsåldern ändras arbetslivspensionen automatiskt till ålderspension. Om kriterierna för arbetslivspension uppfylls kan man nästa år gå i arbetslivspension tre månader före den lägsta pensionsåldern. Personer som redan uppnått den lägsta pensionsåldern kan inte beviljas arbetslivspension.

Ytterligare information:
pensionsdirektör Merja Paananen, tfn 040 8220735 och e-post merja.paananen (snabel-a) keva.fi