​Arbetslivsbarometern 2013: Allt större satsningar på arbetsförmåga och säkerhet i arbetet

2014-09-09

Åtgärder vars syfte är att främja arbetsförmågan, exempelvis satsningarna på arbetstagarnas kompetens, hälsa och levnadssätt samt på säkerheten i arbetet, har blivit allt vanligare. Arbetstagarna har också fått bättre möjligheter att delta i utvecklandet av den egna arbetsplatsen.

Uppgifterna framgår av arbetslivsbarometerns slutrapport, som arbets- och näringsministeriet publicerat den 9 september 2013. Barometern beskriver utvecklingen av arbetslivets kvalitet från löntagarnas synpunkt.

- Ansträngningarna för att utveckla kvaliteten på arbetet och säkerheten i arbetet ger resultat. Resultaten stöder målet för den gemensamma strategin Arbetsliv 2020, dvs. att göra det finländska arbetslivet till det bästa i Europa. På en del av arbetsplatserna har man redan upptäckt hur viktigt det är att arbetstagarna har möjlighet att påverka. I en svår ekonomisk situation är det också ytterst viktigt att man håller fast vid kompetent arbetskraft och tillsammans bygger en grund för framtiden, betonar arbetsminister Lauri Ihalainen.

Fyra av fem löntagare uppgav år 2013 att man åtminstone i någon mån på arbetsplatsen sörjer för kompetensen och en säker arbetsmiljö. Framsteg har gjorts särskilt på små arbetsplatser. Avståndet till större organisationer, där det är vanligare med utveckling, har krympt.

- De framtida arbetsplatserna kommer i allt högre grad att återfinnas hos små och medelstora företag. Resultaten visar att man satsar på kompetens och säkerheten i arbetet, konstaterar minister Ihalainen.

Arbetstagarna har också fått bättre möjligheter än tidigare att delta i utvecklandet av den egna arbetsplatsen. Trots detta uppgav år 2013 endast cirka hälften av respondenterna att de hade goda möjligheter till det. Dessutom har skillnaderna mellan olika arbetstagargrupper när det gäller deltagande, inlärning och möjligheterna att påverka sitt eget arbete förblivit stora genom hela 2000-talet. I detta hänseende har högre tjänstemän klart bättre möjligheter än andra.

Säkerheten i arbetet och arbetsförmågan på god nivå


På arbetsplatserna ägnas allt större uppmärksamhet åt en säker arbetsmiljö. År 2013 var andelen anställda som svarade att man på arbetsplatsen fäster stor uppmärksamhet vid säkerheten i arbetsmiljön som högst på 16 år, dvs. 38 procent. Samtidigt uppgav endast tre procent att säkerhetsaspekterna inte alls beaktats. Förändringen har varit anmärkningsvärd: för drygt femton år sedan uppgav nästan en femtedel att säkerhetsaspekterna inte alls beaktades.

Nittio procent av löntagarna upplever att deras arbetsförmåga är bra eller ganska bra. Andelen har kvarstått på samma nivå under de senaste åren. Arbetarna upplever den fysiska arbetsförmågan vara sämre än tjänstemännen, men det finns just inga skillnader i den psykiska arbetsförmågan. Utöver de fysiska riskerna försämras arbetsförmågan av bl.a. oron inför en möjlig förlust av arbetet, av dåliga påverkningsmöjligheter samt av osakligt bemötande på arbetsplatsen.

Arbetslivsbarometern har genomförts varje höst sedan år 1992. Uppgifterna baserar sig på de intervjuer med löntagare som gjorts i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Rapporten kan läsas på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut