​Arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med 0,15 procentenheter år 2015

2014-10-30

Det föreslås att den genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremien för både löntagare och arbetsgivare ska höjas med 0,15 procentenheter för 2015. Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie skulle vara 0,65 procent av lönen.

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie skulle vara 0,80 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 025 000 euro.

För den del som överstiger detta skulle premien vara 3,15 procent av lönen. Höjningen av premierna har att göra med den ökade arbetslösheten, som har minskat inkomsterna från försäkringspremier och ökat utgifterna för arbetslöshetsdagpenningen. Även delägare i företag skulle få lite högre arbetslöshetsförsäkringspremier jämfört med år 2014. Den arbetslöshetsförsäkringspremie för löntagare som en delägare i ett företag betalar skulle från nästa år vara 0,24 procent (0,19 % år 2014) av lönen och arbetslöshetsförsäkringspremien för arbetstagare som delägaren betalar skulle vara 0,80 procent (0,75 % år 2014) av lönen.

 Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk skulle vara 0,80 procent av beloppet på de löner som betalas ut för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 025 000 euro. För den del som överstiger detta skulle premien vara 2,10 procent av lönen.

Även dessa premier skulle stiga något jämfört med 2014. Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet skulle vara 0,80 procent (0,75 % år 2014) av lönen, om lönebeloppet är högst 2 025 000 euro. För den del som överstiger det skulle arbetslöshetsförsäkringspremien fortfarande vara 2,35 procent av lönen. Dessutom höjs lönebeloppsgränserna för självriskpremien så att den fullständiga självriskpremien uppbärs av företag vars lönebelopp är minst 32 400 000 euro.

Självriskpremien uppbärs inte alls om lönesumman är högst 2 025 000 euro. Arbetsgivarens självriskpremie gäller närmast situationer då arbetsgivaren sagt upp en arbetstagare som fyllt 56 år och denne inte har anställts igen. Arbetsgivaren ansvarar i dessa situationer delvis för att finansiera utkomstskyddet för arbetslösa. Regeringen lämnade sin proposition om detta till riksdagen torsdagen den 30 oktober, och lagen avses träda i kraft den 1 januari 2015. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs för ett kalenderår.