Lön under kurstiden

Kommunbranschen

På basen av det Kommunala Arbetsmarknadsverkets och utbildningsavtalet (KT:s cirkulär 18/2008) betalar arbetsgivaren lön till huvudförtroendeman, vice huvudförtroendeman, förtroendeman och vice förtroendeman, dem som valts till arbetarskyddet och samarbetsorganen samt till föreningarnas ordförande, då de årligen deltar i utbildning som avtalats som utbildning med lön. Rätten till avlönad utbildning varierar med kurs och förtroendeuppdrag. Tilläggsinformation får du från Jytys utbildningsavdelning.

Förtroendemansutbildning med lön kan beviljas för högst 30 dagar per kalenderår. För samarbetsutbildning och arbetarskyddsutbildning beviljas det för högst två veckor per kalenderår.

Enligt ett avtal som gjorts med det Kommunala arbetsmarknadsverket har förbundet till sitt förfogande per år en kvot med avlönade elevdagar. På grund av detta måste man ibland begränsa antalet deltagare till avlönade kurser.

Privata sektorn

Det är fastställt i det egna utbildningsavtalet för respektive avtalsbransch om lön för kurstiderna inom privata sektorn. Avtalen avviker delvis från varandra. Vi uppmanar de som söker till en kurs att bekanta sig med delen om utbildning i den egna branschens kollektivavtal (utbildningsavtal).

Förtroendeman samt arbetarskyddsbefullmäktigade och medlem i arbetarskyddskommittén får delta med lön i kurser som godkänts av utbildningsarbetsgruppen mellan förbunden. En annan förutsättning för ersättning av förlorad arbetsinkomst är att vederbörande kurs hör till deltagarens samarbetsuppgifter och att kursen har konstaterats vara sådan av arbetsgivaren och deltagaren.

Utöver förtroendemännen, ersätts också förlorad arbetsinkomst åt ordförandena i förbundets underföreningar eller arbetsplatsavdelningar samt åt samarbetsorganens medlemmar, om kursen godkänts för sådant.

Kyrkobranschen

På basen av kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal betalar arbetsgivaren lön åt förtroendemännen och vice förtroendemännen då de deltar i årlig utbildning som avtalats vara avlönad.