Kommunbranschens utbildning

​Obs. Personer på alterneringsledigt, sjukledigt eller annan motsvarande ledighet kan inte delta i utbildningen.

Förtroendemansutbildning

 Förtroendemansutbildning är:
- förtroendemännens grundstudier 1 och 2
- förtroendemännens temautbildning
- förtroendemännens och ordförandenas förhandlingsdagar

Deltagarrätt till förtroendemansutbildningen har
- huvudförtroendemannen och vice huvudförtroendemannen
- förtroendemannen och vice förtroendemannen
- föreningens ordförande

Samarbetsutbildning

 Samarbetsutbildning är
- grundkursen i samarbete
- samarbetsseminarier

Deltagarrätt i samarbetsutbildningen har
- samarbetsorganets medlem
- huvudförtroendeman
- förtroendeman
- arbetarskyddsbefullmäktigad och vice befullmäktigad

Arbetarskyddsutbildning

Arbetarskyddsutbildning är
 - grundkurs i arbetarskydd
-  arbetarskyddsseminarier

Deltagarrätt har
- arbetarskyddsfullmäktig och vice befullmäktigad
- arbetarskyddsombud
- arbetarskyddskommitténs medlemmar eller motsvarande samarbetsorgans medlemmar och suppleanter