Att söka till en kurs

Skicka en blankett till utbildningsarrangören eller anmäl dig elektroniskt via Jässäri.

I utbildningskalendern hittar du vart deltagningsblanketten för respektive kurs ska skickas. Blanketten kan skickas per e-post, fax eller som brevpost. I utbildningskalendern finns också en länk till Jässäri.

Anmälningsblankett till kurserna får du lättast från denna sida eller från utbildningskalendern vid ifrågavarande kurs.

Returnera blanketten till din förenings utbildningsansvarige, som skickar den till kursarrangören inom utsatt tid. Blanketten kan returneras per post, fax eller e-post. Den elektroniska anmälningsadressen är koulutus@jytyliitto.fi (för centralbyråns kurser).

Om deltagande i utbildning med lön i enlighet med utbildningsavtalet bör man komma överens skriftligen med förmannen före anmälning till kursen. Om alla sökande inte kan inbjudas till kursen, meddelas sökanden om detta minst fyra veckor före kursen.

Anmälningstiden till regionala kurser upphör sex veckor före kursens start och till andra kurser fyra veckor före kursens start. Då man anmäler sig till kurser som förhandlats att hållas med lön och som arrangeras av Aktiivi-Instituutti, skickar föreningens utbildningsansvarige blanketten till förbundets utbildning, därifrån den skickas till kursarrangören. Då betalar föreningen kursavgiften och förbundet resekostnaderna.

Kursernas program bildar en helhet, så deltagande i kursen förutsätter närvaro under hela kursprogrammet. Under tvådagars kurser kan man inte delta bara den ena dagen.