Jyty-valet 2020

Till Jytys nya förbundsfullmäktige valdes genom direkt medlemsval 37 medlemmar. Jyty-valets röstningstid var 25.9-8.10 och 76 kandidater var uppställda. Per valdistrikt valdes 10 (5 suppleanter) förbundsfullmäktige från södra Finland, 10 (5 suppleanter) från östra Finland, 10 (5 suppleanter) från västra Finland och 7 (5 suppleanter) från norra Finland. Av de nya fullmäktige är 30 kvinnor och 7 män, vilket motsvarar könsfördelningen bland förbundets medlemmar.

Läs mer: Jytys nya förbundsfullmäktige har valts

> Jyty-valet på finska!


Rösta i Jyty-valet!

Nu har du möjlighet att delta i och inverka på beslutsfattandet i ditt eget fackförbund Jyty. I Jyty arrangeras val av förbundsfullmäktige på hösten 25.9-8.10.2020. Röstningen i Jyty-valet sker enkelt genom ett elektroniskt valsystem. Alla medlemmar (inte stödmedlem) har en röst och röstningen sker i det egna valdistriktets val. De som fått mest röster blir valda. Du kan bekanta dig med medlemmarna som är uppställda i valet i Jyty-valets kandidatgalleri.

Förbundsfullmäktiges platsantal

Till Jytys förbundsfullmäktige väljs 37 medlemmar från fyra olika valdistrikt. Platsfördelningen i valdistrikten är följande:

  • Norra Finlands region: 7 platser
  • Östra Finlands region: 10 platser
  • Södra Finlands region: 10 platser
  • Västra Finlands region: 10 platser

Jyty-valets tidtabell


Att ställa upp som kandidat

Som kandidat i Jyty-valet kan uppställas en Jyty-arbetskraftsmedlem, vars medlemsplikt är vederbörligen utförd (medlemsavgiften betald och anslutningsdatumet senast 1.6.2020). Kandidaten uppställs av antingen den egna föreningen (styrelsemöte eller medlemsmöte) eller av en grupp elektorer bestående av tio Jyty-arbetskraftsmedlemmar.

Om du alltså vill ställa upp som kandidat i Jyty-valet kan du be din förening föreslå dig eller be tio av dina arbetskamrater göra ett förslag. Medlemsföreningen hör till det valdistrikt, i vars region den har sin hemort. För de riksomfattande föreningarnas del i fullmäktigeval baserar sig en personmedlems placering i valdistriktet på hemadressen som noterats i medlemsregistret.

Tiden att ställa upp som kandidat inleds 29.5.2020 kl. 12.00 och slutar 11.9.2020 kl. 12.00. Det är enkelt att ställa upp som kandidat genom att fylla i den bifogade kandidatblanketten. En korrekt ifylld kandidatblankett skickas till Jytys centralbyrå i första hand som skannad per e-post eller alternativt i original i posten.

E-postadress:
vaalit@jytyliitto.fi

Postadress:
Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf
Vaalit / Iris Länsilahti
Stationskarlsgatan 4
00520 Helsingfors

Kandidaten kan påbörja en eventuell kampanj omedelbart då hen fått information om godkänd kandidatur. Kandidatens duglighet granskas inom två arbetsdagar från det att blanketten anländer till Jytys centralbyrå. Kandidaten och de som ställer upp kandidaten meddelas personligen. Jytys förbundsstyrelse bekräftar den slutliga kandidatlistan vid sitt möte 14.9.2020.

Röstning

Röstning i Jyty-valet sker enkelt genom ett elektroniskt valsystem. Valsystemet är internetwebbläsarbaserat och lätt att använda. Röstningen lyckas bekvämt på dator, tablett eller mobiltelefon. Det enda kravet är en internetförbindelse. Röstningstiden inleds 25.9.2020 kl. 08.00 och upphör 8.10.2020 kl. 20.00. Röstningstiden är två veckor.

Valsystemet är uppbyggt så att valhemligheten bevaras. Ingen kan alltså ta reda på vem som röstat på vem. Identifieringen i valsystemet görs med medlemsnumret och födelsetiden (ddmmåå). Medlemskapet bör vara i kraft, för att man ska kunna logga in i systemet och genomföra röstningen.

Varje medlem (inte stödmedlem) har till sitt förfogande en röst och kan rösta bara i det egna valdistriktet i valet. De nationella föreningarnas medlemmar röstar i det valdistrikt, i vilket deras hemort är noterad i medlemsregistret. Jyty-valet hålls som ett majoritetsval, dvs de som erhållit flest röster i valdistriktet blir invalda som förbundsfullmäktige (så många som det finns platser i valdistriktet). I alla valdistrikt väljs också suppleanter. Som suppleanter väljs från samma valdistrikt de kandidater som erhållit flest röster efter de som invalts i den ordning de har flest röster. Som suppleanter väljs halva det antal egentliga fullmäktige man väljer i valdistriktet.

Rösträtt och valduglighet i Jyty-valet avgörs enligt medlemsantalssituationen 1.6.2020.De som är Jyty-arbetskraftsmedlemmar och fullgjort sin medlemsplikt dagen i fråga får rösträtt i valet.

Jyty-valets kandidatgalleri

Du kan bekanta dig med personerna som är uppställda i valet i Jyty-valets kandidatgalleri. I kandidatgalleriet finns per valdistrikt samlat information om kandidaterna samt bilder på dem.

Röstningsinstruktioner:

1. Läs först noggrant igenom dessa instruktioner från början till slut!

2. Logga in i röstningssystemet enligt följande:
användarnamn = ditt medlemsnummer (finns på ditt medlemskort) och lösenord = ditt födelsedatum (ddmmåå)
  • Medlemsnumret hittar du också genom att logga in på Jytys elektroniska ärendehanteringstjänst för medlemmar, Jässäri, och där gå via punkten ”Medlemsuppgifter” till punkten ”Personuppgifter”.
  • Om du ännu inte lyckas logga in, kontakta Jytys medlemsregister per telefon, tel. 020 789 3720 (må-fr 9-15).

3. Klicka på ”Rösta” vid det område du hör till. De nationella föreningarnas medlemmar röstar i det valdistrikt, i vilket deras hemort är noterad i medlemsregistret.

4. Du kan se mer detaljerade uppgifter om kandidaterna genom att klicka på ”Presentation” vid kandidaten eller genom att besöka kandidatgalleriet på Jytys webbsidor.

5. Välj bland kandidaterna den person du vill rösta på och klicka på ”Rösta” vid den kandidaten.

6. Bekräfta ännu ditt slutgiltiga val genom att klicka på ”Bekräfta din röst” vid vald kandidat.

Gå till röstningssystemet på adressen: https://vaalit.jytyliitto.fi/

Valresultatet

Då den elektroniska röstningen slutat bekräftas valresultatet av förbundsstyrelsen vid sitt möte 9.10.2020. Över valet uppgörs ett förbundsstyrelseprotokoll, ur vilket framgår metoden, rösträkningen och resultatet samt gjorda val. Valresultatet delges efter mötet.

Kommunikation

Som kommunikationskanaler används alla kanaler i Jytys bruk, såsom webbsidor, nyhetsbrev, Jyty-tidningen och sociala media. Följ alltså med Jytys kommunikation och du hittar säkert information om valet. Jyty-tidningens officiella valnummer ges ut 24.9.

Jytys webbsidor har fått en egen Jyty-valet-webbsida, där man samlar all nödvändig information om valet på ett och samma ställe. På samma ställe läggs också upp ett kandidatgalleri, där varje kandidat får presentera sig och röstarna kan jämföra kandidaterna när de gör sitt röstningsbeslut. Varje person som ställer upp som kandidat får instruktioner om hur man skickar in ett foto och uppgifterna som behövs för kandidatgalleriet. Kandidatgalleriet öppnas i början av hösten.

Jyty-valets webbsidor:


Bilagor

Tilläggsinformation

Ari Sauros                    
organisationsdirektör                        
tel. 0400 343 424                    
ari.sauros@jytyliitto.fi                    

Iris Länsilahti
planerare
tel. 050 516 8078
iris.lansilahti@jytyliitto.fi