Nyheter

2020-12-02 Ajankohtaista

Coronaepidemin förvärras – textmeddelande som stöd för regionala anvisningar

Coronavirussituationen har försämrats i nästan hela Finland under de senaste veckorna. Eftersom situationen varierar mellan olika regioner kan också rekommendationerna och begränsningarna variera. Målet med rekommendationerna och begränsningarna är att förhindra spridningen av coronaviruset, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.Social- och h Läs mer…

2020-11-25 Ajankohtaista

Arbetsgrupp bereder en redogörelse om jämställdhetspolitiken

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att stödja beredningen av statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken. I arbetsgruppen deltar tjänstemän från ministerierna och andra sakkunniga.I redogörelsen ställer man upp nationella jämställdhetsmål som sträcker sig över valperioden.  Syftet är att ytterligare stärka jämställdhetspolitikens planmässighet. Avsikten är att Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens