Nyheter

2021-10-15 Ajankohtaista

Covidintyget kan användas som coronapass, inresebestämmelserna förlängs

EU:s digitala covidintyg börjar användas inom Finland. Det innebär i praktiken att man kan börja använda covidintyget i situationer och lokaler som omfattas av restriktioner. Därtill förlängs giltigheten för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar som ska förhindra covid-19 att spridas till Finland från utlandet. Fredagen den 15 oktober 2021 stadfäste republikens president en ändring av lagen Läs mer…

2021-10-08 Ajankohtaista

Ersättning till kommunerna för de kostnader som orsakats av covid-19-pandemin - statsunderstöd utlyses nästa vecka

Statsrådet har utfärdat en förordning enligt vilken kommuner, samkommuner och Åland ersätts för de direkta kostnader som uppstått till följd av covid-19-pandemin. Enligt förordningen ska statsunderstöd beviljas i synnerhet för testning, spårning, vaccinering och vård.Det är huvudsakligen kalkylerade kostnader som ersätts med statsunderstödet. Beloppet av det verksamhetsbaserade understödet bestäms genom att antalet ( Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens