Nyheter

2019-04-11 Ajankohtaista

Prövning av tillgången på arbetskraft slopas 1.6. när det gäller fortsatta tillstånd för dem som redan arbetar i Finland

​Prövningen av tillgången på arbetskraft tillämpas inte längre på en person som med stöd av uppehållstillstånd för arbetstagare arbetat i Finland i minst ett år och som byter till en annan bransch. Lagändringen syftar till att underlätta arbetskraftens yrkesmässiga rörlighet.Utlänningslagen ändras den 1 juni 2019. I lagändringarna ingår att prövningen av tillgången på arbetskraft slopas i fråga om dem som ansöker om Läs mer…

2019-04-11 Ajankohtaista

De grundläggande fri- och rättigheterna för placerade barn stärks - åldersgränsen för eftervård blir 25 år

Ändringar i barnskyddslagen stärker rätten till gott bemötande, god omsorg och god tillsyn för barn som placerats utom hemmet. Samtidigt höjs åldersgränsen för eftervård till 25 år. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.Genom lagändringarna preciseras de allmänna förutsättningarna för bruk av begränsningar. Begränsningarna ska alltid grunda sig på lag, vara nödvändiga och tillgripas som sista alternativ.Kräva Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens