Nyheter

2021-03-05 Ajankohtaista

Befogenheter som är nödvändiga för att hantera coronavirusläget tas i bruk genom förordningar om ibruktagning av beredskapslagen

Regeringen förelade riksdagen förordningar om ibruktagning av befogenheter enligt beredskapslagen fredagen den 5 mars. Ibruktagningsförordningarna hänför sig till styrning av social- och hälsovårdsenheternas verksamhet och till avvikelser från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård. Dessutom införs befogenheter som hänför sig till kommunikation under undantagsförhållanden och till avgörande av meningss Läs mer…

2021-03-05 Ajankohtaista

Jyty: Det finns redan nu tillräckligt med möjligheter till lokalt avtalande

Den av Jukka Ahtela och Joel Salminen uppgjorda utredningen om dagslägets lokala avtalande och åtgärder som främjar lokalt avtalande har publicerats. Den förstärker uppfattningen, enligt vilken det i kollektivavtalen och lagstiftningen redan nu finns många element som gagnar arbetsgivare och arbetstagare i lokalt avtalande.Utredningen är avsedd som ett stöd för underarbetsgruppen för lokalt avtalande. Gruppen bad på Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens