Vaarojen selvittäminen ja arviointi

​Työturvallisuuslain mukaisesti työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä estettävä niiden syntyminen. Ja jos niitä ei voida poistaa kokonaan, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle sekä se voiko työtä jatkaa. Mahdollisia toimenpiteitä voi olla esim. korjaustyöt, toimintatapojen kehittäminen, henkilöstön perehdytys ja henkilöstöresurssien lisääminen. 

Työnantajalla tulee olla hallussaan em. selvitys ja arviointi ja se on tarkastettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja muutenkin pidettävä ajan tasalla.