​​​​Työsuojelu

Työsuojelulla tarkoitetaan toimia, joilla vapa​aehtoisesti ja myös lain velvoittamana järjestelmällisesti ehkäistään, vähennetään ja poistetaan työssä ja työoloissa esiintyviä vaaroja ja vaurioita. Työsuojelulla pyritään muuttamaan työ ja työolot sellaisiksi, että ne edistävät terveyttä, turvallisuutta ja työhyvinvointia. Päävastuu työsuojelusta on työnantajalla (esimies), mutta velvoitteita on myös työntekijöillä. Työsuojelu on osa jokapäiväistä työtämme. 

Työsuojelutoimijat

Esimies ja työntekijä ovat työsuojeluvastuun kantajat, vastuu etenee organisaatiossa esimieheltä seuraavalle, aina ylimpään johtoon (tarvittaessa kunnan, kaupungin, kuntayhtymän tai yhtiön hallitukseen) asti.

Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö ovat asiantuntijatehtävässä ja hoitavat työsuojelun yhteistoimintaa. He tukevat ja neuvovat esimiehiä ja työntekijöitä työsuojeluun liittyvissä asioissa.

Työsuojeluviranomainen on Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (mm. AVI:n työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastajat) ​ja Sosiaali- ja terveysministeriö tietyissä asioissa (työsuojelu kuuluu STM:n hallinnonalaan).

Työsuojelun yhteistoiminta

Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö ovat keskeisiä toimijoita työsuojelun yhteistoiminnassa. Kun työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, on heidän valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Pienemmällekin työpaikalle voidaan totta kai valita työsuojeluvaltuutettu. Työnantaja nimeää työsuojelupäällikön. Työpaikoilla voi lisäksi olla työsuojeluasiamiehiä, työsuojelupareja yms. lähityöympäristön työsuojeluasioita hoitavia.

Työsuojelun yhteistoiminnassa on käsiteltävä mm.

  • työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset
  • periaatteet ja tapa, joiden mukaan työpaikan vaarat ja haitat selvitetään
  • työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät ja muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat
  • työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat
  • työntekijöille annettava opetus, ohjaus ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt
  • työsuojeluun liittyvät tilasto- ja muut seurantatiedot
  • edellä mainittujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta

Työsuojelutoimikunta on perustettava hoitamaan yhteistoimintaa työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Keskeiset säädökset​

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 (HE 59/2002)
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 (HE 94/2005)
Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383 
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 10.10.2013/708​
Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4.2015/459

Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus liitteineen (Yleiskirje 8/2008)


Työsuojeluvaltuutetun koulutus​

Työnantajan velvollisuus on mahdollistaa ja kustantaa kouluttautumisesi tehtävään. Työsuojelun peruskurssin (5 päivää) voit suorittaa esim. Työturvallisuuskeskuksen tai Aktiivi-instituutin järjestämällä kurssilla. Jytyn koulutusohjelmassa on 4 päiväinen peruskurssi (katso tarkemmin koulutuskalenterista).

​Työsuojelun jatkokursseja on tarjolla em. toimijoilla ja Jytykin tarjoaa vuosittain laajempaa työsuojelukonsultin tutkintoa (Aktiivi-instituutti).

Lisätietoja​

Kunnat ja kuntayhtymät: Marko Heikkinen
Kirkko: Anne Sarvi
Yksityiset työnantajat: Päivi Salin ja Jonna Voima

 

Työturvallisuuskeskuksen tarkoituksena on parantaa työhyvinvointia kehittämällä työyhteisöjen toimintaa ja osapuolten yhteistyötä, edistämällä työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta sekä kehittämällä esimiestyötä.


Työsuojelun viranomaistoiminnasta vastaa Aluehallintoviraston työsuojelun
5 vastuualuetta. Työsuojelu kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen.​

​​Turvallisuus hallintaan -oppimisverkosto​

Turvallisuus hallintaan oppimisverkoston tavoitteena on nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuusjohtamisen arvostusta alan työpaikoilla. Kärkenä hankkeessa on työtapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisy ja häiriötön toiminta.

Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Kysymys on asenteista ja turvallisuuskulttuurin kehittymisestä. Työstä pitää päästä joka päivä terveenä kotiin ja lopulta elävänä eläkkeelle. ​