Vaarojen selvittäminen ja arviointi

​Työturvallisuuslain 10 §:n mukaisesti työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Työnantajalla tulee olla hallussaan em. selvitys ja arviointi ja se on tarkastettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja muutenkin pidettävä ajan tasalla.