Työterveyshuollon kehittäminen

Työterveyshuolto on työn ja terveyden välisen suhteen asiantuntija, joka työpaikkojen kanssa yhteistyössä huolehtii henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä työturvallisuudesta​. Työterveyshuolto on työnantajasta riippumaton terveydenhuollontoimija. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, mutta usein työnantajat laajentavat palvelua yleislääkäritasoiseen sairaanhoitoon.

Työterveyshuoltolain tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää:

1) työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä;

2) työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta;

3) työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä

4) työyhteisön toimintaa.

Työnantajan tulee järjestää ja kustantaa työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Työntekijä ei saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä osallistumasta tässä laissa tarkoitettuun terveystarkastukseen, joka työhön sijoitettaessa tai työn kestäessä on välttämätön:

1) hänen terveydentilansa selvittämiseksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä tai työympäristössä tai

2) hänen työ- tai toimintakykynsä selvittämiseksi työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi.

Työterveyshuollon kehittäminen


Jukka Ahtelan työelämätyöryhmä esitti 1.2.2010 loppuraportissaan työelämän kehittämistarpeita työurien pidentämiseksi. Työterveyshuollon kehittäminen oli yksi asioista. Uudella ohjeistuksella ja tarvittavilla lainsäädännön muutoksilla korostetaan työkyvyn edistämistä ja työssä jatkamista työterveyshuollon perustavoitteina. STM:sta on valmistunut raportti "Työterveyshuollon koulutuksen turvaaminen ja osaamisen vahvistaminen". Työterveydenhuollon työelämätuntemuksen parantaminen oli yksi tärkeistä huomioista raportissa. Lisätietoja


stm_logo.jpg