Työelämätaidot

​​​​​​Työelämätaitoihin kuuluu kaikenlaiset työelämässä pärjäämiseen ja menestymiseen liittyvät tiedot ja taidot.  Tällaisia ovat oman alan ammatillisen osaamisen lisäksi esimerkiksi hyvät vuorovaikutustaidot sekä oma osaamisensa tunnistaminen ja siihen luottaminen. ​Jokainen voi miettiä, mihin asioihin pystyy itse vaikuttamaan työpaikalla. Millä keinoilla työ, jota joka päivä tekee, on mahdollisimman innostavaa. Hyvä työyhteisö ja työssä viihtyminen tekevät työnteosta mukavampaa. Jokainen voi huolehtia omasta suhtautumisestaan työtovereitaan kohtaan ja olla reilu työkaveri toisille. Tämä myös parantaa työn tuottavuutta ja laatua.​ Motivoituneella työntekijällä työn tuottavuus on myös korkealla.

Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet

Itsetuntemus on hyvä lähtökohta työelämässä menestymiseen. Jos tietää omat vahvuudet ja heikkoudet, niin pystyy arvioimaan itseään työntekijänä realistisesti. Kun tuntee itsensä, niin voi pyrkiä kehittämään itseään haluamaansa suuntaan. Oman työtehtävän ja aseman mukaan tietyt työelämätaidot korostuvat. Esimieheltä vaaditaan erilaista työn hallintaa kuin alaiselta. Asiakaspalvelutyössä sosiaaliset taidot ovat tärkeitä onnistuneen työtuloksen kannalta ja jossain muualla voi tekninen osaaminen korostua.​ 

Hyvä työntekijä osaa suunnitella työnsä ja joustaa tarvittaessa. On kuitenkin tärkeää huolehtia omasta jaksamisestaan ja löytää sopiva tasapaino työn ja vapaa-ajan välille. Jokainen voi oppia hallitsemaan kiirettä siinä määrin, kun siihen pystyy itse vaikuttamaan. Töissä kohtaa ristiriitatilanteita sekä jatkuvia muutoksia. Pitäisi osata työntää omia ennakkoluulojaan syrjään ja kohdata tuleva avoimesti. Jokaisen pitää osata tehdä yhteistyötä ja joustaa tarpeen mukaan. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että antaa kenenkään polkea omia oikeuksiaan rajattomasti.​ ​

Työpaikan omat säännöt

Oman työpaikan ja ammattialan eettisiin sääntöihin sitoutuminen sekä niiden noudattaminen on tärkeää. Jokaisen on hyvä tuntea työlainsäädännön perusteet sekä omat oikeudet ja velvollisuudet työntekijänä. ​Nuorelle tai uudelle työntekijälle voi olla epäselvää, miten työpaikalla käyttäydytään ja jokaisessa työyhteisössä on myös omat erityispiirteensä. 

Opimme toisiltamme

Uudet ja vanhat työntekijät kohtaavat erilaisia haasteita työelämässä. Nuori tai uusi työntekijä ei välttämättä tiedä työpaikan sosiaalisista suhteista ja työn vaatimuksista. Teoriatietämys voi olla vahvaa, mutta käytännön kokemuksen tuoma sisäinen tieto ei ole vielä ehtinyt karttua. Vanhalla tai ikääntyvällä työntekijällä voi olla haasteellista pysyä mukana muutoksessa. On todellista taitoa, jos pystyy näkemään oman työnsä ongelmakohtia ja kyseenalaistamaan vakiintuneita toimintatapoja tarvittaessa. Teknologian kehittyminen tuo jatkuvasti lisää opeteltavaa työpaikoilla. Teknologian hyödyntäminen voidaan nähdä haasteena tai mahdollisuutena, oma asenne ratkaisee hyvin pitkälle.​