Henkilöstösuunnittelu ja -raportointi

​​​​​​Henkilöstösuunnitelma

Yhteistoimintalaki määrää, että yhteistoimintamenettelyssä on vuosittain laadittava henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.​

Vähimmäissisältö on:

  • ​Henkilöstön rakenne ja määrä (myös määräaikaisten työsopimusten määrä) sekä arvio niiden kehittymisestä.
  • Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä.
  • Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.
  • Arvio työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista sekä tähän arvioon perustuvat vuosittaiset koulutustavoitteet henkilöstöryhmittäin​.
  • Edellä mainittujen suunnitelmien ja tavoitteiden toteuttamisen seurantamenettelyt.

Lisäksi on kiinnitettävä huomiota ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin, työn ja perhe-elämän tasapainottamiseen, osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin ja joustaviin työaikajärjestelyihin.

Kirkon yhteistoimintasopimuksessa ei ole vastaavalla tarkkuudella kuvattu henkilöstösuunnitelman tekemistä, mutta hallituksen esityksessä näistä on maininnat, joten kaikilla sektoreilla tulee henkilöstösuunnitteluun panostaa aktiivisesti. Kirkolla on henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus.


Kunta-ala

Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen antaa pohjan kehittää kunnan omaa raportointia ja se tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä.

Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen rakentuu viitekehykseen, joka painottuu kehittämisen ja vaikuttavuuden arviointiin unohtamatta määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Viitekehyksessä on otettu huomioon tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevan suosituksen ja kansallisen työelämän kehittämisstrategian näkökulmat.


Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen neuvottelema uusi suositus korvaa vuodelta 2004 olevan henkilöstöraporttisuosituksen.