Tuloksellisuus

​Asiakkaiden tarpeisiin vastataan laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti. Tuloksellinen toiminta ei tapahdu työelämän laadun kustannuksella vaan myös sitä paremmaksi kehittämällä. Onnistunut tuloksellisuuden kehittäminen edellyttää toimivaa yhteistoimintaa henkilöstön kanssa.​​

Keskeiset käsitteet

Tuloksellisuus
Kokonaistavoitteiden saavuttamista ilmaiseva yläkäsite, joka sisältää tuottavuuden ja vaikuttavuuden sekä panosten, tuotantoprosessin ja tuotosten osalta myös laadun (mukaan lukien työelämän laadun).

Tuottavuus

Tuotosten ja panosten suhde. Panokset voidaan ilmaista joko tuotannontekijöinä tai kustannuksina. Esim. tuotoksena on tiili, panokset ovat raaka-aine ja valmistuskustannukset. Tuottavuus nousee, jos samoilla kustannuksilla pystytään tuottamaan enemmän tiiliä. Samoin käy, jos raaka-aine tai valmistuskustannukset pienenevät. 

Vaikuttavuus
Palvelun aikaansaama muutos tavoitteeksi asetetussa asiassa (esim. hoidon vaikutus potilaan terveydentilaan).

Tehokkuus

Vaikuttavuus suhteessa panoksiin (kustannusvaikuttavuus).

Laatu

Voidaan tarkastella mm. panosten, tuotantoprosessin, tuotoksen tai tarjonnan laatua. Laatu kuvaa tarkasteltavan kohteen ominaisuuksia tai haluttavuutta. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti myös työelämän laatuun.

Työelämän laatu​ vaikuttaa merkittävästi tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen. Hyvä työviihtyvyys parantaa työmotivaatiota, vähentää tietokatkoja ja tämän myötä myös virheitä.

Julkisella sektorilla tehdään hyvää työtä!

Julkisuudessa käytetään aktiivisesti käsitettä tuottavuus (panokset/tuotos -suhde). Tuloksellisuus on yläkäsite, pitäen sisällään tuottavuuden lisäksi vaikuttavuuden ja laadun. Tilastokeskus mittaa tällä hetkellä vain tuottavuutta, mikä antaa väärän kuvan erityisesti julkisesta sektorista, jossa vaikuttavuus ja palvelun laatu ovat merkittävimpiä asioita.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa olisi yksinkertaista lisätä tuottavuutta lisäämällä asiakaskohtaamisten (suoritteiden) määrää lyhentämällä kohtaamisiin käytettävää aikaa tai laskemalla palvelun tasoa. Vaikuttavuus ja palvelun laatu heikkenisivät eli saavutettu hyöty maksettaisiin jopa kalliimmin toisaalla tai myöhemmin uutena suoritteena. On viisaampaa huolehtia kokonaisuudesta kuin hankkia osaoptimoinnilla paremmat luvut tuottavuustilastoihin.

Tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen on edellytys kestävälle tuottavuuskasvulle ja osaltaan helpottamassa julkisen talouden kestävyysvajetta.

Tuloksellisuus ja innovointi kulkevat käsikädessä

Tuloksellisen ajattelun perimmäinen idea on turvata tarvittavat palvelut ja niihin riittävät resurssit. Asioita voidaan tehdä toisin kehittämällä uusia tapoja tehdä ja organisoida työtä. Henkilöstö ei ole kehitystä ja muutosta vastaan sinänsä, hallitsematonta ja ylhäältä kaadettua muutosta ja kaaosta vastaan kylläkin. Kun henkilöstölle annetaan aidosti tilaa innovoida ja kehittää toimintaa, niin johto yllättyy positiivisesti.


Hyödyllisiä asiakirjoja ja linkkejä


 ​Kunta-alan tuloksellisuussuositus 2008