Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

​​​​Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa pidetään suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeänä perusarvona ja tavoitteena. Tasa-arvon edistäminen on osa Jytyn edunvalvontatyötä. Suuri osa Jytyn jäsenistä työskentelee naisvaltaisilla aloilla, joten samapalkka- ja tasa-arvokysymykset ovat meille tärkeitä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jokaisen työntekijän oikeuksia. Kaikille tulee tarjota samanlaiset mahdollisuudet koulutukseen, työhön ja erilaisiin palveluihin.

Yhdenvertainen kohtelu työpaikoilla

Tasa-arvolaki keskittyy miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon työelämässä. Tasa-arvo tarkoittaa ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tehdä valintoja sekä tehdä työtä ilman rajoituksia, jotka johtuvat sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä.  Yhdenvertaisuus on erilaisuuden hyväksymistä ja jokaisen ihmisen kunnioittamista sellaisena kuin hän on. Työelämässä tulee toteutua yhdenvertaisuuslain määrittelemä yhdenvertaisuus esimerkiksi iästä, alkuperästä, kielestä, vakaumuksesta tai terveydentilasta riippumatta. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista. Lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset, vähemmistövaltuutettu ja syrjintälautakunta.​

Tasa-arvoon liittyviä teemoja ovat samapalkkaisuus, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja muut työelämän tasa-arvokysymykset. Työelämän tasa-arvolla tarkoitetaan naisten ja miesten yhtäläistä arvostusta, palkkatasa-arvoa sekä mahdollisuutta urakehitykseen. Lisäksi on kyse mahdollisuuksista työn ja perheen yhteensovittamiseen sekä oikeudesta elää ilman seksuaalisista häirintää ja ahdistelua. Naisilla ja miehillä tulee olla samanlaiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet kaikilla yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Työantajan velvoitteita

Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän esimerkiksi työhönotossa, työssä ja irtisanomistilanteissa. Lisäksi laki velvoittaa työnantajaa edistämään tasa-arvoa. Työnantajan velvollisuus on tehdä tasa-arvosuunnitelma joka vuosi, jos työpaikalla on vähintään 30 työntekijää. Lisäksi työnantajan on sisällytettävä vuosittain laadittavaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan toimenpiteet naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisen jouduttamiseksi työpaikoilla.  Lain noudattamista valvovat tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta. Tasa-arvoasioita säännellään lisäksi perustuslaissa, työlainsäädännössä sekä Euroopan unionin säännöksissä ja direktiiveissä. Jytyliitto auttaa jäseniään silloin, kun yksilön oikeudet ovat uhattuina. Työelämän tasa-arvoon tai syrjintään liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä liiton edustajaan.

Palkkatasa-arvo

Samapalkkaohjelman tavoitteena on pienentää naisten ja miesten välistä palkkaeroa 20 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.  Vuonna 2013 naisten palkat ovat noin 83 % prosenttia miesten palkoista. Vuonna 2012 suomalaisten naisten palkanmaksu "päättyi" lokakuun viimeisenä päivänä, jolloin vietetään STTK:n samapalkkapäivää.  Perusteettomat palkkaerot pitäisi löytää ja korjata. Osa ongelmista on rakenteellisia, esimerkiksi usein naisvaltaiset alat ovat myös pienipalkkaisia.  Avainasemassa rakenteellisten erojen pienentämisessä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niissä annettava tasa-arvoinen oppilaanohjaus. 

Hyödyllisiä linkkejä

STTK tasa-arvo​

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvosivut

Samapalkka ohjelman verkkosivut (STM): Samapalkka.fi 

Yhdenvertaisuus.fi​

STTK:n opas sukupuolivaikutusten arviointiin​ (pdf)

​​Suositus työn ja perheen tasapainottamisen hyvistä käytännöstä_20131118.pdf

 

​​