Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

​​​​​​​​​​​​Jytyn kansainvälinen edunvalvonta on osa liiton laajaa edunvalvontaa. Globaalin markkinatalouden maailmassa kaikki ovat kytköksissä toisiinsa  ja eurooppalaiset päätökset vaikuttavat myös suomalaisten arkeen ja työelämään. Suomalaiset taas ostavat toisella puolella maailmaa tuotettuja tuotteita ja tavaroita. Myös työvoima liikkuu eri maiden välillä.

STTK:n koordinoima edunvalvonta tapahtuu palkansaajakeskusjärjestöjen EU-edustuston kautta. FinUnions Brysselissä valvoo suomalaisten palkansaajien etuja Euroopan integraatioon liittyvissä asioissa ja välittää Euroopan unionia koskevaa tietoa taustajärjestöilleen. FinUnions seuraa työmarkkina-asioita Euroopan unionin toimielimissä yhteistyössä suomalaisten palkansaajajärjestöjen kanssa ja pitää yllä suhteita vaikuttajiin. joiden kautta saadaan tietoa ajankohtaisista, eurooppalaiseen sekä globaalin edunvalvontaan liitty​vistä kysymyksistä.

​FIPSU, Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys, FIPSU​ edustaa yhdeksää julkisen alan ammattiliittoa kaikista kolmesta keskusjärjestöstä eli noin 500 000 julkisen alan työntekijää. Julkisen alan ammattiliitot kantavat huolta sekä työntekijöiden että julkisten palvelujen asemasta. Fipsulaiset edustavat Suomen julkisen sektorin liittoja esimerkiksi NOFSin ja EPSUn kokouksissa.  FIPSU:ssa muodostetaan yhteinen suomalainen kanta asioista, joita voidaan viedä yhdessä eteenpäin NOFSiin ja sieltä taas yhteisenä pohjoismaisena näkemyksenä eteenpäin EPSU:un ja PSI:hin. ​​FIPSU tuottaa ja välittää myös​ tiedotteita, julkaisuja, selvityksiä, tutkimuksia, tiedotustilaisuuksia ja koulutusta ajankohtaisista kysymyksistä. 

Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö NOFS, koordinoi 45 pohjoismaisen julkisalojen ammattiliiton toimintaa kansainvälistä toimintaa. NOFS edustaa noin 2,4 miljoonaa työntekijää. NOFSin tarkoituksena on vaikuttaa sekä Julkisalojen kansainvälisen liiton (PSI) että Euroopan julkisalojen liittojen federaation (EPSU) toimintaan.  

Euroopan julkisalan liittojen federaatio, EPSU​, edustaa yli 8 miljoonaa henkilöjäsentä.  EPSU:n asialistalla ovat viime aikoina olleet mm. potilasoikeusdirektiivi ja työaikadirektiivi, EY-tuomioistuimen ratkaisut sekä alakohtaisen ja alojen välisen sosiaalidialogin seuranta ja kehittäminen. 

Julkisalojen kansainvälisen liiton PSI:n (Public Services International) yli 600 jäsenliittoa ja niiden yli 20 miljoonaa henkilöjäsentä ympäri maailmaa toimivat monipuolisesti julkispalvelualoilla. PSI:n ja sen jäsenliittojen yhteistyö on usein kampanjapohjaista, tutkimukseen ja koulutukseen pohjautuvaa toimintaa. ​​On tärkeää, että ammattiliittojen välinen solidaarisuus toteutuu maailmanlaajuisesti.

Jyty on myös Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen jäsen (SASK). Kaikkialla maailmassa ihmisillä tulisi olla oikeus kunnon työhön, mikä tarkoittaa sitä, että työstä maksetaan elämiseen riittävää palkkaa ja kenenkään ei tarvitse riskeerata henkeään tai terveyttään työtä tehdessä. Kehittyviin maihin tarvitaan vahvoja ammattiliittoja valvomaan työntekijöiden etuja. SASKin kautta suomalaiset ammattiliitot ovat mukana ammattiyhdistysliikettä tukevissa hankkeissa kehittyvissä maissa. SASK toimii kehityspoliittisena vaikuttajana ja yhtenä tavoitteena on, että Kansainvälisen työjärjestön ILOn määrittelemät työelämän perusoikeudet otetaan käyttöön työpaikoilla joka puolella maailmaa.


Fipsu ja kansainvälinen edunvalvonta

Sosiaalinen vuoropuhelu Euroopassa

​Euroopan unionin työelämään liittyvät direktiivit vaikuttavat myös Suomeen. Komission on kuultava työmarkkinaosapuolia sosiaalipolitiikan alaan kuuluvissa asioissa. Vuoropuheluun kuuluu monia palkansaajille tärkeitä asioita kuten mm. työsuojelu, sosiaaliturva, ammatillinen koulutus ja työoikeusasiat. Euroopan Unionin tasolla tapahtuva sosiaalinen vuoropuhelu velvoittaa ja ohjaa myös suomalaista työelämää. Ammattiyhdistysliike on osa Euroopan sosiaalista rakennetta ja sosiaalinen vuoropuhelu eli sosiaalidialogi tarkoittaa työnantajien ja työntekijöi​den sopimusneuvotteluja EU-tasolla. ​

Työmarkkinasopimuksia tehdään yksittäisillä työpaikoilla, jolloin puhutaan paikallisista sopimuksista. Työnantaja- ja työntekijäliittojen kesken tehdään työehtosopimuksia ja keskusjärjestötasolla keskitettyjä sopimuksia. Eurooppa-tason sopimuksissa​ on osapuolina palkansaajien eurooppalainen yhteenliittymä Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY​ ja työnantajien etujärjestöt BUSINESSEUROPE ja CEEP​. FIPSU:n jäsenenä Jyty on mukana julkista sektoria koskevassa sosiaalidialogissa​ NOFS:in ja EPSU:n kautta. ​

Monikulttuurinen työelämä

Maahanmuuttaja on henkilö, joka muuttaa maasta toiseen. Tämä tarkoittaa usein ulkomaan kansalaista, joka on muuttanut Suomeen ja aikoo asua maassa pidempään. Maahanmuuttoviraston termistö kertoo maahanmuuttajien moninaisuudesta ja erilaisista taustoista.​ Syitä maahanmuuttoon on monia: työ, opiskelu, perhesiteet sekä humanitääriset perusteet.

Yhä useammin suomalaiset työskentelevät ulkomailla ja myös suomalainen työelämä on monikulttuurista. Euroopan Unioni ja vapaa työvoiman  liikkuvuus avasi eurooppalaiset työmarkkinat suomalaisille sekä myös Suomen potentiaalisenatyöntekopaikkana muille EU kansalaisille. On tärkeää, että myös maahanm​uuttajat tietävät suomalaisista työehdoista sekä lainsäädännöstä.  Kansainvälisyys on arkipäivää työelämässä ja kaikkia työtovereita sekä asiakkaita tulee kohdella yhdenvertaisesti. 

Maahanmuuttoon liittyviä linkkejä:
Kotouttaminen.fi -sivusto on suunnattu työssään maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille. Sivustoa ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus.

Guide to working in Finland​: Guide that gives you information about your main rights and duties as an employee working in Finland.​

Aiheeseen liittyviä​ EU-kansalaisille ​​linkkejä: 

Sinun Eurooppasi -sivusto​ tarjoaa käytännön tietoa ​EU-kansalaisille ja heidän perheilleen.