Usein kysyttyä koulunkäynninohjaajan työstä

Vastauksia Jytyn koulunkäynninohjaajille tehdyssä kyselyssä esiin nousseihin kommentteihin.

Mielestäni koulunkäynninohjaajille pitäisi kuulua korvaus hoitotoimenpiteistä ja lääkkeenannosta.

Kyseiset tehtävät ovat selkeästi työn vaativuutta lisääviä asioita, jotka vaativat osaamista ja lisäävät työn vastuullisuutta. KVTES:n mukaan kunnassa tulee olla laadittuna työn vaativuuden arviointijärjestelmä TVA. Terveydenhoidolliset tehtävät ovat sellaisia, jotka tulisi ottaa huomioon TVA:ssa.

Muita TVA:ssa huomioitavia asioita voivat olla esimerkiksi erityisoppilaiden määrä, suunnitteluvastuu, apip-toiminnasta vastaaminen, viittomakielen taito, erityisosaaminen jossakin oppiaineessa, lisäkoulutus, erikoistutkinto, tehtäviin kuuluva ryhmän itsenäinen ohjaaminen jne. Voit ottaa TVA:n esille esimiehen kanssa esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Mikäli TVA puuttuu, kannattaa ottaa yhteyttä Jytyn luottamusmieheen.

Meillä työaikaseuranta vie turhaa aikaa.

Joissain kouluissa on siirrytty työaikaseurantaan, jossa käytetään jotain IT-pohjaista järjestelmää. Joissakin kouluissa tämä on koettu positiivisena asiana, joissakin negatiivisena. Asiaan vaikuttaa järjestelmien toimivuus, ja järjestelmiä on monenlaisia. Hyvänä puolena voidaan mainita, että järjestelmän käyttöönoton myötä kaikki käytetty työaika on kirjautunut työajaksi. Huonona puolena on esiin tullut, että työajanseuranta vie turhaa työaikaa ja järjestelmä tekee virheellisiä kirjauksia.

Koulunkäynninohjaaja tulisi ottaa paremmin huomioon moniammatillisessa tiimissä.

Perusopetuslain 31 a §:n 2 momentin mukaan silloin kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Koulunkäynninohjaaja voi osallistua moniammatillisen tiimin kokouksiin, kun käsitellään sellaisen oppilaan asioita, jonka kanssa ohjaaja on tekemisissä. Tämä on myös erittäin suositeltavaa.

Palkaton ruokatauko on pakollinen, mutta ei käytännössä onnistu.

Mikäli koulunkäynninohjaaja esimerkkiruokailun sijaan pitää ruokatauon, tämä lasketaan omaksi ajaksi ja pidentää päivää saman verran kuin tauon pituus on. Tauon voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla. Ruokatauko on oikeus, josta kannattaa pitää kiinni. Tällöin ei pidä suostua työtehtäviin eikä käsitellä työhön liittyviä asioita ilman, että asianomainen haluaa tätä. Kannattaa keskustella koulussa pelisäännöt selväksi, että kunnioitetaan jokaisen ruokataukoa. Mikäli on ruokatauolla, tällöin ei ole työntekovelvoitetta eikä velvoitetta olla työpaikalla.

Palaveriajat puuttuvat kokonaan opettajan kanssa.

Jos työnantaja ei ole varannut aikaa palavereihin ja kokouksiin, näihin ei tarvitse osallistua. Palaverien sijoittaminen oppituntien yhteyteen on perusopetuslain hengen vastaista. Edellä mainituissa tehtävissä henkilökunnan tehtävä on valvoa ja opettaa, ei suunnitella ja kokoustaa.

Mikäli työnantaja ehdottaa työajan ulkopuolisia tehtäviä, kuten palavereita ja kokouksia, näihin kannatta pyytää työmääräys, jolloin niistä saa myös asiaankuuluvan korvauksen.

Onko ohjaajalla oikeus kieltäytyä jostakin tehtävästä vai pitääkö meidän tehdä kaikki mitä käsketään?

Työsopimus määrittelee koulunkäynninohjaajan tehtävät. Esimerkiksi kahvinkeitto ei ole koulunkäynninohjaajan tehtävä, jos se ei lue työsopimuksessa. Tulee muistaa, että koulunkäynninohjaaja on oppilaita varten, ei opettajan henkilökohtainen assistentti tai siivooja.

Ammatin arvostus on surkea kuten myös palkka.

Koulunkäynninohjaajan ammatin arvostus on noussut paljon viime vuosina. Siitä esimerkkeinä vanhempien ja opettajien nouseminen vastustamaan koulunkäynninohjaajien lomautuksia ja valtion lisämäärärahat koulunkäynninohjaajien palkkaukseen. Myös nimikkeen muutokset ovat lisänneet ja tulevat lisäämään tulevaisuudessa ammatin arvostusta. Monissa vastauksissa nostettiin aiheellisesti esille heikko palkkaus työn vaativuuteen nähden. Jyty ajaa seuraavalla neuvottelukierroksella koulunkäynninohjaajien kaltaiselle ammattiryhmälle ylimääräisiä palkankorotuksia.

Mitkä oikeudet ohjaajalla on väkivaltatilanteissa, kun esimerkiksi oppilas saa raivarin ja hyökkää luokkakavereiden kimppuun? Siinä samassa myös minä saan potkuja ja lyöntejä.

Koulunkäynninohjaajalla on oikeus fyysiseen rajoittamiseen sellaista oppilasta kohtaan, joka aiheuttaa terveyteen liittyvää vaaraa joko toiselle oppilaalle, henkilökuntaan kuuluvalle tai itselleen. Voimankäytön tulee olla tilanteeseen ja uhkaan nähden oikeassa suhteessa. Fyysistä rajoittamista voi siis käyttää välittömän vaaran torjumiseksi. Tämä oikeus pohjautuu jokamiehen hätävarjeluoikeuteen. Lisätietoja rikoslain 4. luvun 4§.

Olen miettinyt, miksi meillä koulunkäynninohjaajilla ei ole mitään peruspalkkaa.

Koulunkäynninohjaajilla on peruspalkka, joka on määritelty KVTES:n palkkausliitteessä 5. Koulunkäyntiavustajatoiminta samoin kuin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta perustuvat perusopetuslakiin. Koulunkäynninohjaaja voi olla kunta-, koulu- tai luokkakohtainen taikka oppilaan henkilökohtainen avustaja. Tällöin peruspalkka on KVTES:n palkkausliitteen 5 mukainen 1871,67 €. Kouluavustajan peruspalkka on 1737,27 €.

Sosiaalipalvelulainsäädännön perusteella vammaiselle myönnettyihin henkilökohtaisiin avustajiin sovelletaan palkkausliitteen 4 kohtaa, jossa peruspalkka on 1727,20 €.

Edellä mainittuihin palkkoihin tulee normaalit lisät, kuten työkokemuslisä, henkilökohtainen lisä, työn vaativuuden arvioinnin määrittämä lisä jne.

Väkivaltainen oppilas saa jatkaa koulussa normaalisti, eikä kukaan käsittele väkivaltaa vastaanottaneen ohjaajan kanssa tilannetta millään tavalla.

Mikäli koulun henkilökunta joutuu väkivallan kohteeksi, siitä tulisi aina tehdä rikosilmoitus. Kyseessä on asianomistajarikos, jonka tekee pahoinpitelyn kohteeksi joutunut henkilö. Rehtori ei voi kieltää rikosilmoituksen tekoa esimerkiksi vetoamalla koulun maineeseen. Poikkeuksina voivat olla lievät ja sellaiset tapaukset, joissa voidaan olettaa, että oppilas ei enää toista tekoaan. Tällöin voidaan jättää rikosilmoitus tekemättä. Lisäksi tapauksissa, joissa oppilaan ikä- tai kehitysaste (vamma tms.) on sellainen, että hän ei pysty ymmärtämään tekojen seuraamuksia, voidaan jättää rikosilmoitus tekemättä. Vaikka alle 15-vuotias ei joudu pahoinpitelystä rikosoikeudelliseen vastuuseen, kannattaa rikosilmoitus tehdä. Tämä johtaa aina poliisitutkintaan, millä on merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus jatkossa.

Työturvallisuuslain 8 §:n mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Mikäli väkivallan uhka on jatkuvaa ja vakavaa, työnantajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotka vähentäisivät tätä uhkaa. Useimmissa tapauksissa tämä on toteutettu niin, että henkilökuntaa on riittävästi joka tilanteessa.

Kuinka saamme vaihdettua koulunkäyntiavustajanimikkeen nimikkeen koulunkäynninohjaajaksi?

Ehdotuksen nimekkeen muutoksesta voivat tehdä koulunkäyntiavustajat yhdessä tai luottamusmies. Suurimmassa osassa Suomen kuntia on nimike saatu muutettua. Voit pyytää nimikkeen vaihtamiseen liittyvän valmiin ohjeistuksen ja perustelut Jytystä (tomi.engstrom(at)jytyliitto.fi). Usein kuultu peruste sille, että nimikettä ei voitaisi vaihtaa, on se, että koulunkäynninohjaaja sekoitettaisiin opinto-ohjaajaan. Tämä pelko on aiheeton, koska talonmiestä ja palomiestäkään ei sekoiteta toisiinsa.

Olen ollut määräaikaisena vuodesta 2014 alkaen. Kuinka kauan voi olla määräaikaisena ennen kuin vakinaistetaan?

Määräaikaisella työsuhteella tulee olla aina perusteltu syy. Yleinen ja lainmukainen peruste on sijaisuus. Tällöin tulee olla tiedossa, kenen sijaisena on. Kun määräaikaisuus on kestänyt kolme vuotta, alkaa vaikuttaa siltä, että määräaikaisuuden syy ei ole lainmukainen (pois lukien selkeät sijaisuudet). Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä luottamusmieheen. Koulunkäynninohjaajien määräaikaisia työsuhteita on viime vuosien aikana muutettu erittäin paljon vakinaisiksi työsuhteiksi. Yleensä muutos on sujunut ongelmitta, kun työnantaja on itsekin tajunnut ja tunnustanut määräaikaisten työsuhteiden perusteettomat syyt.