Koulunkäynninohjaajien kyselyn tulokset

Jyty lähetti kyselyn koulunkäynninohjaajille keväällä 2017. Saimme tilastollisesti kattavan määrän vastauksia, jotka antavat hyvän kuvan ohjaajan työhön liittyvistä asioista. Tässä muutamia keskeisiä asioita, joita nousi esille.

Koulunkäynninohjaajan nimike

Koulunkäynninohjaajan nimike on käytössä noin 70 %:lla ammattikunnasta. Avustaja-nimike on käytössä enää noin joka viidennellä. Koulunkäynninohjaajan nimike on yleistynyt ilahduttavan paljon ja vastaa paremmin työn luonnetta ja koulutusta. Avustajan nimike on käytössä vielä monissa suurissa kaupungeissa, joten työsarkaa vielä riittää.

Lomakeskeytykset

Yli puolet ammattikunnasta saa kesäkeskeytyksen aikana työttömyyskorvausta ja runsas neljännes siirtyy työnantajan osoittamiin toisiin tehtäviin. Ihanteellinen tilanne olisi vuosityöaika, jolloin palkka juoksee myös loma-aikoina. Vuosityöajassa on 5 % koulunkäynninohjaajista. Vuosityöajassa lukuvuoden palkka jaetaan 12 kuukaudelle. Järjestelmän heikkous on tällä hetkellä se, että kuukausipalkka pienenisi ja lomautuskorvaukset jäisivät saamatta. Käteen jäävä rahasumma pienenisi, ellei työnantaja kompensoi lisärahalla vuosityöaikaan siirtymistä. Hyviä yksittäisiä esimerkkejä löytyy vuosityöajasta, jolloin käteen jäävä rahasumma ei ole ainakaan merkittävästi pienentynyt.

Lääkkeenanto ja terveydenhoidolliset toimenpiteet

60 %:lla koulunkäynninohjaajien tehtävänkuvaan kuuluu lääkkeenantaminen ja muut terveydenhoidolliset tehtävät vähintään silloin tällöin.  Runsas 10 % ohjaajista tekee tätä vaativaa ja vastuullista tehtävää ilman minkäänlaista opastusta ja ohjausta. Runsaalla kolmanneksella on oikeaoppisesti joko terveydenhuollon ammattitutkinto tai riittävän koulutus kyseisiin tehtäviin. Oppilaan turvallisen hoidon ja ohjaajan oman oikeusturvan takia on erittäin tärkeää, että terveydenhuollollisiin toimenpiteisiin saa riittävän koulutuksen ja tehtävään liittyvät asiat kirjataan ylös. Toimintatavoista sopiminen ja niiden kirjaaminen selkeyttävät eri toimijoiden tehtäviä ja vastuita. Olennaista on, että lapsen sairauden vaatimat toimenpiteet tulevat vanhempien, erikoissairaanhoidon ja kouluterveydenhuollon kautta riittävässä laajuudessa koulun toimijoiden tietoon.

Mikäli ohjaajan työkuvaan kuuluu terveydenhuollollisia toimenpiteitä, tämä nostaa työn vaativuutta ja tulisi näkyä palkkauksessa.

Suunnittelutyöaika

Vain joka neljännellä ohjaajalla on riittävästi aikaa suunnitella ja valmistella työhön liittyviä asioita. Työnantajan kanssa kannattaa ehdottomasti neuvotella, missä välissä voi työhön liittyvää suunnittelua tehdä. Mikäli työnantaja ei osoita suunnittelutyöaikaa, ei ketään voi edellyttää tekemään työtä omalla ajalla. Mikäli työnantaja edellyttää työhön liittyvää suunnittelua ja siihen ei ole varattu aikaa, kannattaa pyytää työnantajaa määräämään tähän tehtävään, jolloin siitä saa korvauksen. Mikäli työmääräystä ei tule, ei ole myöskään suunnitteluvelvoitetta.

Koulunkäynninohjaajan oikeudet

Ylivoimainen enemmistö kannattaa koulunkäynninohjaajan oikeuksien lisäämistä ja oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuun häiritsevä esine. Myös häiritsevän oppilaan poistaminen voimakeinoja käyttäen saa reilun enemmistön hyväksynnän. Kahta ensin mainittua Jytyn koulunkäynninohjaajien ammattialaryhmä pitää tavoitteena. Lisäksi ryhmä katsoo tavoitteeksi, että koulunkäynninohjaajalla tulee olla oikeus poistaa häiritsevä oppilas yhteistyössä opettajan kanssa. Kyseisen oikeuden lisääminen lakiin lisäisi huomattavasti koulunkäynninohjaajien oikeusturvaa, koska jo nyt ohjaajat joutuvat käytännössä tilanteisiin, jossa koulunkäynninohjaaja avustaa opettajaa esim. aggressiivisen oppilaan poistamisessa ja fyysisessä rajoittamisessa.

Työn muutokset

Koulunkäynninohjaajista noin 60 % tekee työtään enemmän tai vähemmän itsenäisesti luokan kanssa ilman opettajan läsnäoloa. Tämä kuvaa erinomaisesti sitä, kuinka työn vaativuus ja vastuu ovat kasvaneet. Avustamisesta on siirrytty ja siirtymässä yhä enemmän ohjaamiseen ja itsenäiseen työhön, joka on lisännyt työn vastuuta ja vaativuutta.  Tämän tulee näkyä palkkauksessa. Työn vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA) tehtäessä on pääsääntöisesti huomattu, että koulunkäynninohjaajien palkka ei ole vastaa työn vaativuutta. TVA:n avulla on useilla paikkakunnilla saatu lisää palkkaa. KVTES edellyttää, että TVA järjestelmä on tehty.

Uusi opetussuunnitelma edellyttää enemmän ilmiöoppisen käyttöä, joka pääsääntöisesti tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. 70 % ohjaajista vastasi, että ilmiöoppiminen on lisääntynyt vähintään jonkin verran. Tämä tulee myös lisäämään koulunkäynninohjaajien työn vaativuutta ja työn luonnetta lähitulevaisuudessa.

Lopuksi

Matalapalkkaerän saaminen kunta-alalle on Jytyn yksi päätavoite tulevissa neuvotteluissa ja jonka toteutuminen näkyisi koulunkäynninohjaajien palkkapussissa.

Yksi ilahduttavimmista asioista on se, että koulunkäynninohjaajien ammatin arvostus on noussut kohisten viime vuosina. Sekä oppilaiden vanhemmat ja opettajat kokevat koulunkäynninohjaajan erittäin tarpeelliseksi ammatiksi, jonka työnkuva on vaativa, lapsen oppimista tukeva sekä runsaasti ammattitaitoa vaativa.

Kyselyn lopussa oli tilaa vapaille kommenteille ja kysymyksille. Yleisimmin kommentit liittyivät palkkaukseen. Kyselyssä esiin tulleita kysymyksiä ja vastauksia löydät täältä.