Nuorisolaki uudistuu

Nuorisolaki uudistetaan. Valmistelua tehdään avoimesti ja yhteistyössä nuorisotyön, -toimen sekä nuorisopolitiikan toimijoiden ja nuorten kanssa. Mukana prosessissa on myös nuorisotyön kanssa yhteistyötä tekevien toimialojen, kuten ammattiliittojen, näkemyksiä uudistettavan lain sisällöistä. Avoin, vuorovaikutteinen valmistelu auttaa uudistamaan nuorisolakia siten, että siitä tulee ajantasainen ja tulevaisuuteen katsova.

Nuorisolain uudistamisella edistetään koko nuorisotyön järjestelmän rakennemuutosta. Tavoitteena on ajantasaistaa nuorisolain sisältöä vastaamaan nuorisotyön ja – toimen tämänhetkisiä ja tulevaisuuden tarpeita.

Nuorisolain uudistaminen toteutetaan kahden hallituksen toimikauden aikana. Lakiuudistuksen ajankohta mahdollistaa ja edellyttää laaja-alaisen osallistumisen ja keskustelun sekä uuden tavan kerätä kaikkien toimijoiden näkemystä nuorisolain uudesta sisällöstä.

Nuorisolakia esitetään uudistettavaksi siten, että ehdotettu laki korvaisi nykyisen nuorisolain vuodelta 2006. Uuden nuorisolain tavoitteina olisi edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteiden lähtökohtina olisivat yhteisvastuu, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö.

Nuorisolaki valmistellut työryhmä esittää, että uudistuvassa laissa nuorilla tarkoitettaisiin 7–29 -vuotiaita, mutta nuorten osallistumisessa ja kuulemisessa otettaisiin huomioon myös tätä nuoremmat lapset.

Tavoitteena on, että uudistettu nuorisolaki tulisi voimaan 1.8.2016. Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta.