Luottamusmiessanastoa

​​​Luottamusmies
​Kyseisen järjestön jäsenten valitsema henkilö työpaikalla, joka hoitaa henkilöstön asioita.
​Pääluottamusmies
​Mikäli saman työnantajan palveluksessa on esimerkiksi eri osastoilla tai toimipisteissä useita luottamusmiehiä, valitaan myös pä​äluottamusmies joka edustaa kaikkia työntekijöitä. Edustettavien määrästä riippuen pääluottamusmies toimii täysipäiväisesti luottamusmiehen tehtävässä eli on päätoiminen pääluottamusmies.
​​Yhteistoimintaelin (YT)​

​Yhteistoiminta​​ on vaikuttamista päätöksentekoon. Laki yhteistoiminnasta antaa Jytyn jäsenistölle vaikutusmahdollisuuden omaa työtä ja työolosuhteita koskevaan päätöksentekoon. 

​Yhteistoimintamenettelyssä neuvotellaan, välitetään tietoa jäsenistön ja työnantajan kesken sekä käytetään asiantuntijoiden ja henkilöstön tietoja hyödyksi työyhteisön päätöksenteon valmistelussa. Yhteistoimintaelimet mahdollistavat jäsenille näkökantojen ja mielipiteiden esittämisen asioista, jotka eivät kuulu varsinaisen sopimustoiminnan piiriin. 

Yhteistoimintalaki ja sopimukset velvoittavat työnantajaa tiedottamaan henkilöstölle yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvista ja muista työyhteisön asioista. 

Jytyllä on edustajat kaikilla yhteistoimintatasoilla, keskustasolta paikallisiin yhteistoimintaelimiin. ​
​Työehtosopimus eli TES
​TES on S​​uomessa työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista (ylityökorvauksineen), työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset ovat usein paitsi toimialakohtaisia myös palkansaajan ammattiasemaan sidottuja. Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa useimmin jokin Elinkeinoelämän Keskusliiton, EK:n, toimialaliitoista ja työntekijäpuolella taas jokin SAK:n, STTK:n tai Akavan jäsenliitoista. Julkisella sektorilla solmitaan virka- ja työehtosopimuksia. Niiden sopijaosapuolia ovat ammattiliitot ja Kuntatyönantajat KT, Valtion työmarkkinalaitos tai Kirkon työmarkkinalaitos.​