​​​​​​ 

Luottamusmiehen tehtävät 

Luottamusmiehen tehtävä on ensisijaisesti valvoa, että sopimuksia noudatetaan ja että työntekijöiden oikeusturvaa ei rikota. Luottamusmiehillä on monia työpaikan kehittäjän rooleja. Luottamusmiehet neuvovat palkkausjärjestelmän soveltamista. 

​Sopimustoiminta on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän valtakunnan tasolta paikalliselle tasolle ja paikallisessa sopimisessa on luottamusmiehen, ja erityisesti pääluottamusmiehen rooli erittäin tärkeä - Ilman luottamusmiestä paikallinen sopiminen on hankalaa tai mahdotonta. Uuden luottamusmiehen kannattaa ottaa selvää, mistä löytyy aikaisemmin tehdyt paikalliset sopimukset ja perehtyä niihin.

​Luottamusmiehen työtehtävät ovat moninaiset, ja käsiteltävien kysymysten kirjo on laaja. Yleisimmin luottamusmiehelle tuotavat asiat liittyvät kuitenkin alla oleviin teemoihin.​​

                 ​      

Palvelusuhteen etujen valvonta

• Valvoo, että työpaikalla noudatetaan työlainsäädäntöä sekä työ- ja virkaehtosopimuksia, tarvittaessa neuvottelee erimielisyyksistä.
• Hoitaa jäsenistöä koskevia lomautus- ja irtisanomistapauksia.
• Luottamusmies valvoo työrauhan toteutumista.

Palvelussuhteen ehtojen kehittäjä

• Osallistuu työpaikoilla neuvottelutoimintaan ja paikallisten sopimusten tekemiseen.
• Edistää yhteistyötä työnantajan ja henkilöstön välillä.

Työpaikkatoiminnan kehittäjä

• Jäsenten työhön liittyvien asioihin vaikuttaminen.
• Työpaikan neuvottelu- ja kokoustoiminta.
• Yhteydenpito liiton muihin toimijoihin eri tasoilla.
• Myös vapaa-aikatoimintaan liittyviä asioita.
• Välittää tietoa ja ilmoituksia osapuolten kesken.
• Osallistuu tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen.
• On yleensä työpaikan yhteistoimintaelimessä.

Auttaa jäsentä

• Yksittäisissä työsopimus- ja työsuhdekysymyksissä.
• Neuvoo, ohjaa, keneltä voi kysyä?
• Kuuntelee jäsentä.
• Tiedottaa ajankohtaisista edunvalvonta-asioista niin yhdistystä kuin jäsenistölle. ​