Kirkon luottamusmiesvaalit 2021

​Syksyllä 2021 on aika valita luottamusmiehet seurakuntiin. Koska virka- ja työehtosopimus allekirjoitetaan Kirkon alan unionin nimissä, niin luottamusmiehet valitaan myös Kirkon alan Unionin nimissä. Kirkon alan Unioniin kuuluvat Jyty ja JHL. Molempien (Jyty & JHL) yhdistyksiä kutsutaan tässä ohjeessa Unionin yhdistyksiksi.

Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on valvoa kirkon virka- ja työehtosopimuksen noudattamista, edistää työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Luottamusmiehen valintaan valmistautuminen

Luottamusmiehet asetetaan työnantajakohtaisesti seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Luottamusmies edustaa vain oman työnantajansa palveluk-sessa olevia kaikkia Unionin yhdistysten jäseniä.

Luottamusmiehen tulee olla asianomaisen seurakunnan viranhaltija tai työntekijä, joka on perehtynyt edustamiansa viranhaltijoita ja työntekijöitä koskeviin sopimuksiin sekä oman seurakunnan olosuhteisiin.

Mikäli valitaan useampi kuin yksi luottamusmies, yksi heistä valitaan pääluottamusmieheksi.

Unionin yhdistykset ja niiden jäsenet huolehtivat siitä, että luottamusmiesvaali järjestetään. Vaali järjestetään kaikissa niissä seurakunnissa, joissa luottamusmies voidaan valita tai joissa luottamusmiehen toimikausi päättyy 2021.

Sellaisessa seurakunnassa, jossa jo toimii luottamusmies, voi luottamusmies olla vaalin käynnistäjänä. Vaalin järjestämisessä on pidettävä huolta yhteistyöstä unionin sisällä. JHL:n ja Jytyn valtakunnallisten yhdistysten sekä pai-kallisyhdistysten jäsenten on voitava osallistua vaaliin.

Jos seurakunnassa on sekä Jytyn että JHL:n jäseniä, niin yhdistykset tai niiden jäsenet sopivat vaalitoimikunnan nimeämisestä. Vaalitoimikunta vastaa vaalin käytännön järjestelyistä.

Vaalitoimikunnan tehtäviä ovat mm.
- yhteistoiminta Unionin yhdistysten kesken
- päättää valintakokouksen ajasta ja paikasta
- toimia tarvittaessa vaalilautakuntana.

Vaalitoimikunnan nimeäminen  

Vaalitoimikuntaan tulee kaksi jäsentä siitä liitosta (Jyty tai JHL), jossa on enemmän seurakunnassa työssä olevia jäseniä ja yksi jäsen toisesta liitosta. Toimikuntaan voidaan valita myös enemmän kuin kolme jäsentä, mutta tällöinkin on noudatettava paikallisia liittojen välisiä voimasuhteita. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja valitaan sen liiton edustajista, jolla on enemmän jäseniä kyseisessä seurakunnassa.

Jokaisesta vaalitoimikunnan kokouksesta on laadittava kaikkien vaalitoimikunnan jäsenten allekirjoittama pöytäkirja.

Luottamusmiesten lukumäärä

Voimassa olevan luottamusmiessopimuksen mukaan on sovittu luottamusmiesten lukumäärästä seurakunnissa. Sopimuksen mukaisesti unioni voi valita
- yhden pääluottamusmiehen, jos Unionin järjestöillä on yhteensä vähintään viisi (5) jäsentä.
- pääluottamusmiehen ja yhden luottamusmiehen, jos Unionin järjestöillä on yhteensä vähintään 35 jäsentä.
- pääluottamusmiehen ja kaksi luottamusmiestä, jos Unionin järjestöillä on yhteensä vähintään 65 jäsentä.

Lisäksi valitaan yksi varaluottamusmies, joka toimii seurakunnan kaikkien Unionin luottamusmiesten varamiehenä. Varamies voi hoitaa luottamusmiestehtäviä vain silloin, kun pääluottamusmies tai luottamusmies on estynyt ja ilmoittanut esteestään työnantajalle.

Toimikausi

Kirkon alan unioni on päättänyt, että kirkon sektorille valittavien luottamusmiesten toimikausi on kaksi vuotta alkaen 1.1.2022. Toimikausi voi olla myös neljä vuotta, jos paikallisesti niin päätetään.

Edustettavien jäsenmäärät

Vaalitoimikunta kokoaa seurakunnista ja liittojen jäsenrekistereistä saatujen jäsentietojen perusteella seurakuntakohtaisen vaaliluettelon, jonka perusteella luottamusmiehen/ -miesten valinta järjestetään. Oman seurakunnan jä-senmäärän voi tarkistaa seurakunnasta tai liittojen toimistoista.

Vaalikelpoisuus ja äänioikeus

Kirkon alan unionin luottamusmiehet valitaan työnantajakohtaisesti Unionin valintakokouksessa.

Vaalikelpoinen on Unionin yhdistyksen jäsen, joka on ko. seurakunnan pal-veluksessa. Vaalikelpoinen jäsen voi asettua / voidaan asettaa luottamus-miesehdokkaaksi. Ehdokasasettelu tapahtuu valintakokouksessa. Ehdokkaalta on oltava suullinen tai kirjallinen suostumus tehtävään.

Äänioikeus luottamusmiehiä valittaessa on vaalin toimittamisajankohtana a.o. seurakunnan palveluksessa olevilla Jytyn ja JHL:n jäsenillä. Äänioikeus on myös mahdollisilla vapailla olevilla ja/tai jäsenmaksusta vapautetuilla jäsenillä, joilla on palvelussuhde seurakuntaan.

Valintakokous

Luottamusmiehet valitaan valintakokouksessa. Valintakokouksen kutsuu koolle vaalia varten asetettu vaalitoimikunta. Kutsu kokoukseen toimitetaan mahdollisuuksien mukaan kaikille Unionin yhdistysten jäsenille henkilökohtaisesti ja kutsu laitetaan työpaikan ilmoitustaululle. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Luottamusmiesten valinta voidaan suorittaa kirkon luottamusmiessopimuksen 5 §:n mukaan työaikana ja työpaikalla, siten kuin siitä paikallisesti sovitaan. Vaalitoimikunta sopii ajan ja paikan työnantajan kanssa.

Mikäli kokouksessa todetaan, että ehdokkaita on yhtä monta kuin luottamusmiespaikkoja, ei asiasta tarvitse käydä vaalia.

Luottamusmiesten vaali suoritetaan valintakokouksessa enemmistövaalina siten, että valituksi tulevat ne ehdokkaat, jotka saavat eniten ääniä ja varaluottamusmieheksi valitaan se ehdokas, joka jää ensimmäisenä valittujen ulkopuolelle. Mikäli äänet jakautuvat valeissa tasan, ratkaisee arpa valituksi tulleen.

Pääluottamusmieheksi valitaan yksi valituista luottamusmiehistä. Valinta voidaan tehdä yksimielisesti, mutta jos pääluottamusmieheksi kokouksessa ehdotetaan useampia kuin yhtä valittua luottamusmiestä, tulee valinta suorittaa kokouksessa vaalilla. Tällöin pääluottamusmieheksi tulee valituksi vaalissa eniten ääniä saanut ehdokas.

Valintakokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen toimihenkilöt. Kirkon alan Unioni suosittelee, että kokouksen toimihenkilöiksi valittaisiin edustajia molemmista liitoista tasapuolisesti.

Vaalin tuloksen ilmoittaminen

Kun valinnat on tehty, on luottamusmiehet ilmoitettava sähköisesti seuraavan linkin kautta Kirkon alan Unionille:

Ilmoitus on tehtävä siinäkin tapauksessa, että edelliset jatkavat. Jos tarvitsette apua ilmoituksen tekemiseen, niin olkaa yhteydessä aluetoimistoonne tai saatekirjeessä mainittuihin liiton toimihenkilöihin.  

Tästä ilmoituksesta liitot saavat tiedot rekistereihinsä. Ilmoittakaa luottamusmiesten sähköpostiosoitteet, jotta he saavat tärkeät edunvalvontaa koskevat viestit!

Luottamusmiehen oikeudet astuvat voimaan vain, jos ilmoitukset valinnasta on tehty Kirkon alan Unionille, joka tekee keskitetysti työnantajille kirjalliset ilmoitukset luottamusmiesten valinnoista. Työnantaja maksaa luottamusmiespalkkion vain niille luottamusmiehille, joista Kirkon alan Unioni on tehnyt ilmoituksen.

Yleisiä ohjeita

Luottamusmiehen valintaan liittyvissä ongelmatapauksissa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä omaan liittoon. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan liittojen valtuuttamien asiamiesten toimesta ja ne sitovat paikallisia toimijoita.


Lisätietoja jäsenille kirkon alan yhdistyksissä:

Lisätietoja jäsenille liitossa: