Uusi keskusjärjestö – vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sopija

Ammattiliitoilla on käynnissä hanke uuden keskusjärjestön perustamiseksi Suomeen. Perustettava järjestö on poliittisesti sitoutumaton. Sen toiminta perustuu demokraattiseen edustukseen, joka huomioi kaikkien jäsenryhmien tarpeet. Uusi keskusjärjestö ei heikennä ammattiliittojen itsenäistä asemaa työehtosopimusosapuolena. Hankkeessa on mukana 49 ammattiliittoa. Siihen voivat liittyä kaikki ammatilliset edunvalvontajärjestöt, myös ne, jotka tällä hetkellä eivät ole nykyisten keskusjärjestöjen jäseniä.

Uusi keskusjärjestö -hankkeen projektipäällikkö on Juha Heikkala. Hankkeen puheenjohtajina toimivat Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Vakuutusväen Liiton puheenjohtaja Liisa Halme ja Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari. Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki toimii hankkeen tulevaisuus- ja strategiatyöryhmän puheenjohtajana.

Uusi keskusjärjestö on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sopija

Kuka ja mitä?
•    Neuvottelu-, vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö
•    Työelämän suunnannäyttäjä ja uudistaja
•    Moniarvoinen ja puoluepoliittisesti riippumaton yhteiskunnallinen ja työelämän edelläkävijä
•    Jäsenliittojensa yhteistyö- ja palvelujärjestö
Miksi?
•    Vahvaa ja rohkeaa vaikuttamista yhdessä jäsenliittojen kanssa
•    Reilu toimeentulon ja hyvinvoinnin turvaava työelämä
•    Hyviä tuloksia sopimus- ja neuvottelutoiminnassa
•    Resurssien tehokas käyttö
Kenelle?
•    Työelämän eri vaiheissa ja eri asemissa oleville palkansaajille ja itsensä työllistäjille
Miten?
•    Asiantuntevasti, aloitteellisesti ja ennakoivasti
•    Yhteisesti sovitulla työnjaolla jäsenliittojensa kanssa näiden asiantuntemusta ja moninaisuutta hyödyntäen
•    Luomalla osallistavaa ja yhteisöllistä kulttuuria

Rohkeus ja Reiluus

Uusi keskusjärjestö: Asiantunteva, Aloitteellinen ja Uudistumiskykyinen
Suomalainen yhteiskunta ja työelämä: Osallisuutta, Luottamusta, Tasa-arvoa, Moniarvoisuutta

Puoluepoliittinen sitoutumattomuus ja moniarvoisuus

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti uusi keskusjärjestö (UK) on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sopija. UK luo ja vahvistaa strategisia kumppanuuksiaan kulloisestakin yhteiskunnallisesta tilanteesta riippumatta. Sillä on laajat yhteydet eri sidosryhmiin yhteiskunnassa ja se vaikuttaa kaikkiin poliittisiin puolueisiin ja liikkeisiin. UK on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen yhteiskuntapoliittinen toimija. UK ei tue puolueiden vaalityötä tai ehdokkaita . UK:n hallintoelimet valitaan huomioiden tasapuolisesti erilaisten liittojen edustus. UK:n johdon ja henkilöstön rekrytointi tapahtuu asiantuntijuuden, pätevyyden ja soveltuvuuden mukaan. UK:n jäsenliitot ratkaisevat poliittisen kantansa ja toimintansa itsenäisesti.

Aikataulu ja päätöksenteko vuonna 2016

Hankkeen ohjausryhmä ja työryhmät ovat tavanneet säännöllisesti ja valmistelleet uutta keskusjärjestöä. Ohjausryhmä viimeisteli hankkeen selvitystyötä 11.-12.2.2016. Selvitystyön pohjalta esitykset ja avoinna olevat asiat käsitteli kaikkien hankkeeseen osallistuvien ammattiliittojen kokous 2.3.2016. Ohjausryhmä määritteli 11.4 kokouksessaan, että liitot ottavat kantaa uuteen keskusjärjestöön kesäkuun alkuun mennessä. Tämän jälkeen Jyty päätti irtautua uuden keskusjärjestön valmistelutyöstä liittohallituksen päätöksellä 20.4.

Päätöksenteon pohjana oli hankkeen selvitystyö (pdf) ja valmisteltava aiesopimus ja säännöt.

Hankkeelle on omat kotisivut osoitteessa www.uusikeskusjarjesto.fi, jossa kerrotaan avoimesti hankkeen kaikki oleellinen tieto.

Lue lisää: www.uusikeskusjarjesto.fi