Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta saatiin neuvottelutulos

3.6.2016

Uusi työehtosopimuskausi alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.1.2018. Henkilökohtaiset palkat ja taulukkopalkat säilyvät ennallaan.

Työaika:

Työehtosopimuksen mukaista vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kuukausipalkkaisen kokoaikatyötä tekevän työntekijän keskimääräinen viikkotyöaika pitenee 30 minuuttia viikossa. Kuukausipalkkaisen osa-aikatyötä tekevän työntekijän viikkotyöajan pidentäminen toteutetaan samassa suhteessa kuin osa-aikatyöaika on täyteen työaikaan. Osa-aikatyöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään alle työehtosopimuksessa määrätyn säännöllisen enimmäistyöajan. Muutos tulee voimaan 1.2.2017 alkaen.

Työehtosopimusta täydennettiin Työaikapankki järjestelmällä. Työaikapankin käyttöönotosta sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Jos työntekijä sairastuu ennen työaikapankkivapaan alkamista tai pankkivapaan aikana, työntekijällä on yhden päivän omavastuu aika.

Luottamusmiesten toimintaedellytysten osalta saatiin luottamusmiesten koulutukseen parannuksia sekä vapautuksen määrään edustettavien lukumäärään suhteutettuna. Luottamusmiehellä on oikeus osallistua kuuden kalenteripäivän verran liiton koulutuksiin ja varaluottamusmiehellä kolmen kalenteripäivän verran.   

Lisäksi jo työehtosopimuksessa olemassa olevaa selviytymislauseketta tarkennettiin.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Päivi Salin, paivi.salin@jytyliitto.fi