Viimeiset hetket hakea sosiaalihuollon ammattioikeuksia

30.6.2017

Sosiaalihuollon keskeisiä ammattiryhmiä koskeva sääntely uudistui 1.3.2016. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään keskeisten sosiaalihuollon ammattien laillistamisesta, rekisteröinnistä  ja valvonnasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa­ ja valvontavirasto (Valvira ) ylläpitää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä terveydenhuollon ammattihenkilörekisterin ohella.

Sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen on rajattu keskeisiin sosiaalihuollon ammatti ryhmiin, joita ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi. Siirtymäsäännöksillä turvataan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön asema uuden lain voimaan tullessa. Henkilö voi hakea ammatinharjoittamisoikeutta tai nimikesuojaa, mikäli hän täyttää aiemman sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain vaatimukset.

Henkilön on haettava Valviralta oikeutta  toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä voidakseen työskennellä sosiaalialalla vuoden 2017 jälkeen. Rekisteröityminen tapahtuu hakemalla laillistusta Valvirasta tutkintotodistuksen perusteella, päätöksen saa 6 kuukauden kuluessa. Hakemukset toimitetaan Valviraan. Aikaa rekisteröitymisen hoitamiseen on 31.12.2017 saakka, joten hakemus kannattaa toimittaa viimeistään kesäkuussa 2017. Valviran päätös rekisteröinnistä on  maksullinen.

Rekisteristä julkista tietoa ovat henkilön nimi, syntymävuosi, rekisteröintinumero, ammattihenkilön ammattipätevyys ja mahdollinen ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen. Julkisen tietopalvelun kautta hakuja tehtäessä käytetään rekisteröintinumeroa tai nimeä. Muita tietoja luovutetaan vain työnantajalle soveltuvuusarviointia varten ja valvontaviranomaiselle valvontaa varten.

Lue lisää:

Sosiaalihuollon ammattioikeuksien hakemusohjeet (Valvira)