Järjestöjen vastauksia kysymyksiin sote- ja maakuntauudistuksessa

16.6.2017

Pääsopijärjestöt ovat käsitelleet useimmin esitettyjä kysymyksiä sote- ja maakuntauudistuksesta. Kysymyksiin on vastattu pelkistetysti. Lainsäädäntötyön edetessä tilanne saattaa myös muuttua vastausten osalta. Vastaukset perustuvat kesäkuun 2017 tilanteeseen.

Mitä työehtosopimusta sovelletaan maakuntiin?

Maakunnissa tai niiden yrityksissä ei vielä ole työ- ja virkaehtosopimuksia, vaan KT ja pääsopijajärjestöt neuvottelevat parhaillaan sopimusten soveltamisaloista, sopimuskohtaisista sopimusosapuolista ja myöhemmin myös tarkemmista sisällöistä.

Siihen henkilöstöön, joka aloittaa maakunnan palveluksessa väliaikaishallinnon aikana esim. syksyllä 2017 (esim. projektihenkilökunta palkataan väliaikaishallinnon palvelukseen enintään 31.12.2018 saakka) sovelletaan väliaikaisesti kunta-alan nykyisiä työ- ja virkaehtosopimuksia.

Sote-pilotteihin osallistuviin kuntien ja kuntayhtymien osakeyhtiöihin voidaan soveltaa tämänhetkisiä kunta-alan työehtosopimuksia (esim. KVTES). Tämä edellyttää sitä, että työnantaja liittyy KT:n jäseneksi.

Voidaanko maakuntaan tehdä paikallisia sopimuksia heti kun maakunta aloittaa?

Paikallisten sopimusten tekeminen perustuu oikeutukseen työ- ja virkaehtosopimuksessa. Valtakunnallinen neuvotteluprosessi maakuntiin ja toisaalta niiden yrityksiin sovellettavista työ- ja virkaehtosopimuksista on käynnissä. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole olemassa maakuntasektoria koskevaa pääsopimusta tai kollektiivisopimuksia joista voisi poiketa. Näin ollen paikallisilla neuvotteluosapuolilla ei vielä ole paikallisen sopimisen valtuuksia vuotta 2019 koskien eikä sopimuksia voida solmia, koska osapuolet eivät voi tietää edes mistä määräyksistä he sopisivat toisin.

Siirtyvätkö luottamusmiestehtävät maakuntaan?

Voimaanpanolain 14 §:n perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä työskentelevä luottamusmies siirtyy maakunnan palvelukseen. Työstä kokonaan vapautettu pääluottamusmies siirtyy samoin, jos hänelle merkitty työskentely-yksikkö on siirtyvien toimintojen piirissä.

Maakuntiin neuvotellaan oma luottamusmiesjärjestelmä osana työ- ja virkaehtosopimusten neuvotteluprosessia. Se tarkoittaa sitä, että emme vielä tässä vaiheessa tiedä mikä luottamusmiesten jakautuminen, määrä ja ajankäyttö tulee olemaan. On todennäköistä, että tarvitsemme jonkun siirtymäajan. Järjestöt tulevat myös järjestämään luottamusmiesvaalit myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina.

Voiko kuntapuolen luottamusmies neuvotella maakuntien henkilöstön asioista?

Vuonna 2019 maakunnassa ja yrityksissä on omat työ- ja virkaehtosopimukset. Siksi on tarkoituksenmukaista, että kun neuvotellaan esimerkiksi maakunnan palkkausjärjestelmästä tai maakuntaan sovellettavasta paikallisesta sopimusta, maakunnan henkilöstöä edustaa sinne valitut luottamusmiehet. Ks. kuitenkin yllä sanottu luottamusmiehistä ja siirtymäajasta.

Mitkä asiat käsitellään yt-menettelyssä ja missä?

Sote- ja maakuntauudistuksessa on monenlaista yhteistoimintamenettelyä. Jokainen henkilöstöä luovuttava työnantaja käy yhteistoimintamenettelyt henkilöstön siirtoon liittyen. Ne on syytä aloittaa ajoissa ja saada päätökseen syyskuussa 2018. Myös kuntaorganisaatioiden tehtävien ja toimintaympäristön muuttuminen voi aiheuttaa tarpeen käydä yhteistoimintamenettelyt kunnissa.

Mikä on väliaikaishallinnon yt-elin?

Maakunta perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen heti kun toiminta alkaa. Yt-elimessä käsitellään toisaalta sekä tarvittavat maakunnan jo palveluksessa olevan henkilöstön yt-käsittelyä vaativat asiat, että siirtyvän henkilöstön siirtoon liittyvät kokonaisuudet. Koska maakunnilla ei vielä ole luottamusmiehiä, henkilöstöä tässä elimessä vuoden 2018 loppuun asti edustaa pääsopijajärjestöjen erikseen maakuntakohtaisesti ilmoittamat luottamusmiehet. Pardialla ei ole pääsopijajärjestön asemaa eikä sitä kautta paikkaa virallisessa yt-elimessä.

Henkilöstö voi olla mukana myös muissa valmisteluryhmissä esim. henkilöstöforumeissa ja vastaavissa.

Mikä kuntasektorin työsuojeluvaltuutettujen asema on?

Kuntasektorin työsuojeluvaltuutettujen kausi on 2018-2021. Syksyn 2017 vaaleissa työsuojeluvaltuutetut valitaan nykyisiin organisaatioihin. Mm. sote-sektorilla työskentelevät työsuojeluvaltuutetut siirtyvät maakunnan palvelukseen. Työsuojeluvaltuutettu jatkaa työsuojeluvaltuutetun tehtävässään, kunnes uusi organisaatio on järjestänyt työsuojelun yhteistoiminnan lain ja sovellettavien sopimusten mukaisesti. Myös kunnissa järjestetään tarvittaessa täydennysvaalit.