Usein kysyttyä: Lakko yksityisellä opetusalalla ja aikuiskoulutuskeskuksissa

19.2.2018

Tällä sivulla vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten lakosta, joka alkaa 5.3.2018 klo 00.01 ja päättyy 9.3.2018 klo 23.59.

Sivu julkaistu 19.2. klo 14.10. Ohjeita päivitetty 1.3. klo 13.25.

Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet ja alueelliset toimipisteet.


1. Mitä tehdä ensimmäiseksi lakon uhatessa?

  1. Mene Jytyn nettisivujen kautta Jässäriin ja päivitä sinne yhteystiedot.

  2. Lisää tietoihin myös henkilökohtainen sähköpostisi ja puhelinnumerosi siltä varalta, että työtaistelutilanteessa työnantaja katkaisee yhteydet työsähköpostiin tai kerää työpuhelimet pois.

  3. Jässäristä löydät oman jäsennumerosi, mikäli jäsenkorttisi on päässyt hukkumaan.

  4. Muokkaa Jässärissä tarvittaessa myös työpaikkasi toimipaikkatietoa, työsuhdetiedot ja sopimusalan, jos tiedot eivät pidä enää paikkaansa.

  5. Sähköpostiisi saat Jytystä Webropol-kyselylinkin, jossa kysymme tilinumerosi mahdollista lakkoavustuksen maksatusta varten. Ilman tilitietoa lakkoavustusta ei voida maksaa.

Näin varmistat, että saat lakkoavustuksen sekä informaatiota lakosta suoraan esimerkiksi sähköpostiisi ja tekstiviesteillä.

2. Mistä saan tietoa lakosta?

Seuraa sähköpostiasi, liiton verkkosivuja, tekstiviestejä sekä uutiskirjeitämme työtaisteluihin liittyen. Kysy myös tarkempaa tietoa luottamusmieheltäsi. Lisäksi luottamusmies välittää lakossa oleville omaa työpaikkaa koskevaa tietoa. Lisätietoa saat myös Jytyn aluetoimiston työntekijöiltä tai keskustoimistolta.

3. Tarvitseeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa esimiehelle?

Työntekijän ei tarvitse ilmoittaa lakosta työnantajalle. Työntekijällä on oikeus osallistua lakkoon ammattijärjestönsä päätöksen mukaisesti.

Työntekijän ei tarvitse vastata työnantajan kysymykseen lakkoon osallistumisesta tai järjestäytymisestä. Työnantajalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta saada tietoa työntekijältä.

Liitto on jättänyt työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisen ilmoituksen sekä työnantajaosapuolelle että valtakunnansovittelijalle.

4. Milloin palkanmaksu katkeaa?

Palkanmaksu katkeaa lakon alkamispäivänä. Lakkoa edeltävällä ajalla ansaittu palkka on kuitenkin maksettava normaalisti, vaikka maksupäivä osuisi lakon ajalle.

5. Miten haen lakkoavustusta?

Muistathan päivittää Jässäriin yhteystietosi, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiisi saat Jytystä Webropol-kyselylinkin, jossa kysymme tarkempia tietoja ja tilinumerosi mahdollista lakkoavustuksen maksatusta varten.

Ilman tilitietoa lakkoavustusta ei voida maksaa.

Tarkemmat ohjeet avustuksen hakemiseen saat työtaistelun ollessa ajankohtainen.

6. Kuinka paljon lakkoavustusta maksetaan?

Liitto maksaa lakossa oleville 100 euroa jokaisesta lakkopäivästä.

Avustuksesta 16 euroa on verotonta tuloa.

Ylimenevästä osuudesta peritään 35 prosentin ennakonpidätys (kaikilla sama).

Avustusta saa, jos on liittynyt Jytyn jäseneksi seitsemää päivää ennen lakon alkamista.

7. Mitä tapahtuu luontaiseduille lakon aikana?

Työnantaja voi poistaa luontaisedut lakon ajaksi, esimerkiksi matkapuhelimen tai tietokoneen. Tähän kannattaa varautua hankkimalla varapuhelin ja prepaid-liittymä. Ilmoita uusi numerosi luottamusmiehelle sekä liittoon päivittämällä tietosi Jässärin kautta.

8. Voiko lakonalaisia töitä tehdä?

Mitään lakonalaista työtä ei saa tehdä. Poikkeuksena tästä on työaikalaissa määritelty ns. hätätyö, johon työnantaja voi määrätä.

Hätätyön peruste on se, että töiden tekemättä jättäminen uhkaa esimerkiksi ihmishenkiä, terveyttä tai omaisuutta. Työtä voidaan teettää hätätyön perusteella enintään kaksi viikkoa. Työnantajan pitää tehdä hätätyöstä ilmoitus viranomaisille. Hätätyön kriteerien täyttyminen jytyläisten tehtävissä yksityisellä opetusalalla ei ole ole todennäköistä.

10. Miten käy määräaikaisen työsuhteen?

Lakko ei vaikuta määräaikaiseen työsopimukseen, joka päättyy aina sovittuun päivään mennessä.

11.   Maksetaanko sairausajan palkkaa lakon aikana?

Mikäli sairausloma alkaa ennen lakkoa ja päättyy sen jälkeen, sairausajan palkka maksetaan normaalisti. Jos sairausloma päättyy kesken lakon, työntekijä on tämän jälkeen lakossa ja saa lakkoavustusta.

Jos työntekijä sairastuu kesken lakon, hän saa sairausajan palkkaa vasta, kun lakko päättyy. Lakon loppuun saakka hän saa lakkoavustusta.

Huom! Jos työntekijä sairauslomallaan osallistuu lakkotoimiin, esimerkiksi lakkovahtina, voi olla, että hänen ei enää katsota olevan sairauslomalla ja oikeutettu sairausajan palkkaan. Tällöin työntekijä on lakossa.

12. Miten käy vuosilomien?

Vuosilomaa ei voi määrätä alkamaan lakon aikana sen jälkeen, kun lakkovaroitus on annettu. Jos lakko alkaa kesken vuosiloman, loma jatkuu ja palkka maksetaan normaalisti. Myös vuosiloma kertyy normaalisti.

Mikäli vuosiloma ja lakko menevät päällekkäin, katsotaan, kumpi on alkanut ensin. Mikäli lakko alkaa ennen sovittua vuosilomaa, loma siirtyy lakkoon kuluvien päivien osalta.

Jos lakko alkaa samana päivänä kuin jo vahvistettu vuosiloma, työntekijä on vuosilomalla, sillä vuosiloma alkaa kello 00.00 ja lakko vasta tämän jälkeen.

Lakkopäivät eivät kerrytä vuosilomaa.

Jos lakon aikana on poissa työstä jonkun muun syyn kuin loman vuoksi, loma kertyy siten kuin kertyisi muutoinkin kyseisen poissaolon perusteella.

13. Miten käy työajanlyhennysvapaiden?

Lakkoilmoituksen jälkeen lakon ajalle määrätyt työajanlyhennysvapaat (pekkaset) eivät kulu lakon aikana.

Työntekijällä on oikeus saada uudet vapaat joko vapaapäivinä tai ansionmenetyskorvauksena.

Jos pekkasvapaat on etukäteen merkitty työtuntijärjestelmään, ne myös kuluvat lakon aikana. Lakon jälkeen on työnantajan vastuulla huolehtia, että keskimääräinen viikkotyöaika toteutuu.

14. Entä jos olen vanhempainlomalla?

Mikäli äitiysvapaa on alkanut ennen lakon alkamista, äitiysvapaan palkka maksetaan normaalisti myös lakon ajalta. Jos vapaa alkaa lakon aikana, palkkaa aletaan maksaa vasta lakon päätyttyä. Sama koskee isyysvapaata.

15. Entä jos olen palkattomalla vapaalla?

Palkattomasta vapaasta sopinut työntekijä jää sovitun mukaisesti palkattomalle vapaalle lakosta huolimatta. Palkattomalla vapaalla oleva ei ole oikeutettu lakkoavustukseen ja jos kyse on palkattomasta vapaasta, ei hänelle makseta palkkaakaan.

Työntekijälle ennen lakkoa myönnettyä palkatonta vapaata ei voi peruuttaa lakon takia.

16. Miten käy opinto- tai vuorotteluvapaiden?

Lakolla ei ole vaikutusta opinto- tai virkavapaisiin.

Lakko saattaa vaikuttaa siihen ehtoon, että vuorotteluvapaalle siirtyvän on täytynyt vapaata edeltäneiden 13 kuukauden aikana olla töissä 12 kuukautta. Mikäli asian kanssa tulee epäselvyyttä tai ongelmaa, ole yhteydessä luottamusmieheesi tai keskuslakkotoimikuntaan.

17. Maksetaanko palkkasaatavia lakon aikana?

Palkkasaatavat täytyy maksaa lakosta huolimatta. Jos saatavat myöhästyvät, työntekijälle maksetaan viivästyskorko.

Jos työsuhde päättyy lakkopäivien aikana, täytyy loppupalkka silti maksaa siten kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Mikäli maksu viivästyy, työntekijä on oikeutettu ylimääräiseen palkkaan kuitenkin enintään kuudelta viivästyspäivältä.

18. Maksetaanko osa-aikaeläkettä?

Osa-aikaeläkeläinen voi olla yhtäjaksoisesti poissa töistä kuusi viikkoa, jotta eläkkeen saamisen ehdot täyttyvät. Jos osa-aikaeläkeläiselle tulee lakon ja mahdollisten muiden poissaolojen vuoksi tämä kuusi viikkoa täyteen, eläkettä ei enää kuluvan kuukauden jälkeen makseta.

Enintään kuuden viikon mittainen poissaolo ei vaikuta maksamiseen.

19. Mikä on työsulku?

Työsulku on työnantajan työtaistelutoimi, jolla työnantaja estää työntekijöiden pääsyn työpaikalle. Käytännössä työnantaja katkaisee myös palkanmaksun. Työsulkua ja työnantajaa koskevat samat ilmoitusajat kuin työntekijäpuolen lakkoa.

Joskus työnantajat turvautuvat työsulkuun, vaikka aloitettu lakko ei kyseistä työpaikkaa koskisikaan. Esimerkiksi silloin, kun lakolla on kuitenkin vaikutusta tämän toisenkin työpaikan työn tekemiseen, esimerkiksi lakko estää kokonaan työn teon.

Jos töitä voidaan toisten lakosta aiheutuvasta esteestä huolimatta järjestellä toisin tai esimerkiksi tehdä varastoon, työnantajan on järjesteltävä työt näin. Estäessään työn teon, työnantajan on selvitettävä kullekin työntekijälle perusteet töiden estymiselle. Jos työnantaja ei näin tee, kysymyksessä voi olla laiton työsulku.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä liittoon. Työntekijä voi myöhemmin tehdä mahdollisista palkkasaatavista oikeusapuhakemuksen.

20. Maksetaanko soviteltua työttömyyspäivärahaa?

Ei makseta, jos työntekijä on saanut ennen lakon alkua soviteltua päivärahaa osa-aikatyön perusteella. Lakossa ei voi olla osa-aikaisesti.

21. Entä jos minut on lomautettu?

Jos lomautus alkaa ennen lakkoa ja päättyy sen jälkeen, työntekijä on koko ajan lomautettuna. Jos lomautus päättyy lakon aikana, työntekijä on tämän jälkeen lakossa. Jos lakko alkaa ennen lomautusta, työntekijä on lakossa koko sen keston ajan.

Lakko ei vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen, jos lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta ja lomautus alkaa ennen lakon alkamista.

22. Voiko työnantaja päättää työsuhteeni lakkoon osallistumisen takia tai kohdella minua lakon takia syrjivästi?

Lakko on laillinen työtaistelutoimenpide ja siihen on jokaisella oikeus osallistua. Työntekijän osallistuminen lailliseen työtaisteluun ei oikeuta työnantajaa purkamaan tai irtisanomaan työsuhdetta eikä päättämään koeajalla olevan työntekijän työsuhdetta koeaikaan vedoten.

Työnantaja ei saa myöskään syrjiä lakkoon osallistuvaa työntekijää esim. kun päätetään työtunneista, työajoista, palkankorotuksista ym. asioista.

Mikäli työnantaja uhkaa päättää työsuhteen lakkoon osallistumisen takia tai kohtelee lakkoon osallistuvaa työntekijää syrjivästi lakkoon osallistumisesta johtuen, tulee tästä ilmoittaa heti omaan liittoon.

23. Voiko työvuorojani muuttaa lakon vuoksi?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain erikseen sovittaessa tai työaikalaissa määritellystä painavasta syystä.

Yleensä tarve työvuoroluettelon muuttamiseen voi tulla kyseeseen lähinnä sairausepidemiatilanteessa, joissa syntyy työvoimavajetta. Yksittäiset sairauspoissaolot eivät yleensä oikeuta muuttamaan työvuorolistaa.

Lakko ei itsessään ole peruste muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti.

24. Työnantaja painostaa minua luopumaan lakosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin?

Työntekijöitä ei saa yrittää painostaa luopumaan lakosta ja eroamaan liitosta. Kyse voi olla jopa rikoksesta. Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä liittoon.

25. Työnantaja perui vuosilomani, koska osallistun lakkoon. Miten toimin?

Vuosiloman ajankohdasta ilmoitetaan viimeistään yhtä kuukautta (tai ellei tämä ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa) ennen loman alkamisajankohtaa.

Työsuhteisen työntekijän vahvistettua vuosiloman ajankohtaa ei voi muuttaa. 

Ilmoita työnantajallesi, ettei vahvistettua vuosilomaa voida yksipuolisesti perua tai siirtää. Työnantaja voi joutua perumisesta / siirrosta vahingonkorvausvastuuseen. Ota tarvittaessa yhteys oman työpaikkasi luottamusmieheen tai liittoon.

Epäselvissä asioissa voit aina kääntyä oman liittosi puoleen.