Usein kysyttyä: Jytyn vuoronvaihtokielto 29.10.-4.11.2018

25.10.2018

Jyty jatkaa painostustoimia hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia vastaan ja julistaa vuoronvaihtokiellon maanantaina 29.10.2018 kello 6.00 alkaen ja päättyen sunnuntaina 4.11.2018 kello 23.59. Jytyn liittohallituksen päättämä vuoronvaihtokielto koskee kaikkia Jytyn jäseniä kaikilla sopimusaloilla kuntasektorilla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla.

Tiedotamme mahdollisista muutoksista ja jatkotoimista verkkosivuilla sekä jäsentiedotteilla, joten seuraa Jytyn tiedotusta.

Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Vuoronvaihtokiellon aikana Jytyn jäsenet kieltäytyvät vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa työvuorojen vaihtamisesta. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.

Luottamusmiehen tulee tilanteessa pidättäytyä työnantajan työaikaa mahdollisesti koskevista paikallisista sopimuksista.

Vuoronvaihtokieltoa ei sido aika- tai ilmoittamismääräykset, kuten esim. lakkoa, joten se voidaan toimeenpanna nopealla aikataululla.

Keitä vuoronvaihtokielto koskee?

Vuorovaihtokielto koskee kaikkia Jytyn jäseniä kaikilla sopimusaloilla, kuntasektorilla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. Kyseessä on laillinen järjestöllinen toimenpide, johon jokaisen Jytyn jäsenen on osallistuttava.

Vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan ja kirkon alan viranhaltijat. Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu myös sellaiset työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Milloin vuoronvaihtokielto alkaa ja kuinka kauan se on voimassa?

Vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 29.10.2018 kello 6.00. ja päättyy perjantaina 4.11.2018 kello 23.59. Tiedotamme mahdollisista muutoksista ja jatkotoimista verkkosivuilla sekä jäsentiedotteilla, joten seuraa Jytyn tiedotusta.

Olen koeajalla. Koskeeko kielto minua?

Vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteisia työntekijöitä. Kielto koskee siis myös koeajalla olevia työntekijöitä. Työnantaja ei saa tehdä koeaikapurkua siitä syystä, että työntekijä osallistuu vuoronvaihtokieltoon.

Olen opiskelija. Koskeeko kielto minua?

Vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteisia työntekijöitä. Kielto koskee siis myös oppisopimusopiskelijoita, jotka ovat työsuhteessa ja saavat työstään palkkaa. Koulutussopimuksella opiskelevat ovat kiellon ulkopuolella, koska he eivät ole työsuhteessa eivätkä saa työstään palkkaa.

Voiko työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuorolistaani vuoronvaihtokiellon aikana?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa KVTES:n mukaan vain sovittaessa tai perustellusta syystä ja työaikalain mukaan vain painavasta syystä. Kun työntekijät kieltäytyvät työvuorojen vaihdosta, voi työnantaja toteuttaa vain ne työvuoroluettelon muutokset, joille on KVTES:issä / omassa työehtosopimuksessa edellytetty peruste.

Yleensä tarve työvuoroluettelon muuttamiseen voi tulla kyseeseen lähinnä sairausepidemiatilanteessa, joissa syntyy työvoimavajetta. Työnantajan tulee aina varautua ns. normaaleihin sairauspoissaoloihin, joten yksittäiset sairauspoissaolot eivät vuoronvaihtokiellon aikanakaan oikeuta muuttamaan työvuorolistaa.

Työnantaja muutti työvuoroluetteloa yksipuolisesti. Mitä teen?

Kts. edellinen kysymys ja vastaus. Kaikista yksipuolisista muutoksista tulee ilmoittaa luottamusmiehelle. Emme kuitenkaan työsuhteen päättämismenettelyn aloittamiseen liittyvän riskin vuoksi suosittele sitä, että työntekijä jättäisi menemättä muutettuun vuoroon, vaikka vaikuttaisi siltä, että työnantaja on muuttanut työvuoroluetteloa työehtosopimuksen vastaisesti. Työnantajalle kannattaa tällaisissa tilanteissa toimittaa kirjallinen ilmoitus siitä, että tulee jälkikäteen selvittämään ammattiliitostaan, onko työnantajalla ollut oikeus muuttaa työvuoroluetteloa.

Voiko työnantaja vaatia jatkamaan jo alkanutta työvuoroa?

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen.

Voinko omasta halustani vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa?

Työntekijä voi vuoronvaihtokiellon aikana vain työntekijän omasta pakottavasta tarpeesta (esim. lastenhoitojärjestelyt) johtuen vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa sopimalla asiasta myös työnantajan kanssa. Suosittelemme, ettei tällaiseen vuoronvaihtoon ryhdytä kuin poikkeustilanteessa. Työnantajan tarpeesta tai painostuksesta johtuen työvuoroja ei saa vaihtaa.

Työnantaja ryhtyi vastatoimiin ja perui vuosilomani. Mitä teen?

Vuosiloma ajankohdasta ilmoitetaan viimeistään yhtä kuukautta (ellei tämä ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa) ennen loman alkamisajankohtaa.

Työsuhteisen työntekijän vahvistettua vuosiloman ajankohtaa ei voi työnantaja yksipuolisesti muuttaa. Ilmoita työnantajallesi, ettei vahvistettua vuosilomaa voida yksipuolisesti perua. Ota tarvittaessa yhteys luottamusmieheen. Myös lakia valvovaan Aluehallintovirastoon voi olla tältä osin yhteydessä.

Työnantaja painostaa minua luopumaan vuoronvaihtokiellosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin?

Työntekijöitä ei saa yrittää painostaa luopumaan vuoronvaihtokiellosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse jopa rikoksesta (RL 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä omaan liittoon.

Saako työnantaja rangaista vuoronvaihtokieltoon osallistuvaa työntekijää?

Työnantaja ei saa rangaista yksittäistä työntekijää hänen osallistumisestaan Jytyn toimeenpanemaan vuoronvaihtokieltoon.

Voiko toisen liiton jäsen tai liittoon kuulumaton osallistua vuoronvaihtokieltoon?

Voi. Työntekijällä ei ole muutenkaan velvollisuutta suostua vuoronvaihtoihin. Kunkin liiton jäsen noudattaa oman liittonsa päätöksiä. Liittoon kuulumaton voi olla ryhtymättä vuoronvaihtokieltoon.

Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.