Terveyspalvelualalle saatiin sopimusratkaisu

22.2.2018

Terveyspalvelualan Unioni, johon Jytykin kuuluu, ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointialan liitto ovat päässeet yksityisellä terveyspalvelualalla neuvottelutulokseen torstaina 22.2. Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020 eli 26 kuukautta. Sopimuskaudella maksetaan kaksi kaikille tulevaa yleiskorotusta. 1.4.2018 alkaen henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,73 %:n yleiskorotuksella. 1.4.2019 alkaen henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,74 %:n yleiskorotuksella.

Sopimusratkaisussa korotetaan myös henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita sekä lisättiin heille myönnettävää ajankäyttöä henkilöstön edustajan tehtävässä toimimiselle. Luottamusmiehelle on lisäksi laadittava vuosittain koulutussuunnitelma ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen turvaamiseksi.

Työehtosopimuksen kaikki palkkaukseen liittyvät määräykset koottiin erilliseksi palkkasopimukseksi palkkausmääräysten soveltamisen helpottamiseksi.

Vaihtelevan työajan sopimuksissa (mm. 0-tuntisopimukset) täsmennettiin määräyksiä sairausajan palkan maksamisen perusteista. Täsmennyksellä turvataan mm. sairausajan palkan maksu työvuoroluettelon mukaisena, mikäli työntekijä sairastuu.

Lisäksi työehtosopimukseen tulee täsmennyksiä mm. Paikalliseen sopimiseen tehtävistä kirjauksista, koeajan pituudesta määräaikaisissa työsuhteissa, lomapalkan maksamisesta sekä lomarahan määräytymisestä ja maksamisesta. Sopimuskaudelle perustettiin myös työryhmiä, joissa selvitetään mm.: mahdollisuuksia siirtyä ns. viisipäiväiseen lomaviikkoon, työehtosopimuksen muutostarpeita, hankitaan tietoa ergonomisesta työvuorosuunnittelusta, selvitetään epätyypillisten työsuhteiden käyttöä ja niiden ongelmien ratkaisemista, selvitetään henkilökohtaisen palkanosan käyttöä ja luottamusmiesten tiedonsaantia.

Terveyspalvelualan Unionin muodostavat seuraavat seitsemän jäsenliittoa: Akavan sairaanhoitajat ja TAJA, Julkis- ja yksityisalojen toimihennilöliitto Jyty, Julkisten ja hyinvointioalojen liitto JHL, Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Työterveyshoitajaliitto sekä Kuntoutusalan Asiantuntijat ry.

Lue lisää: Neuvottelutulos työterveyslaitosta koskevassa työehtosopimuksessa 1.2.2018 - 31.3.2020 (pdf)

Lisätietoja: Päivi Salin, Jytyn työmarkkina-asiamies