Suomen Riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos

31.5.2016

Jyty ja Suomen Riistakeskus saavuttivat 30.5.2016 neuvottelutuloksen riistakeskuksen palveluksessa oleville toimihenkilöille. Jos kilpailukykysopimus toteutuu, uusi työehtosopimus astuu voimaan 1.2.2017 ja päättyy 31.1.2018.

Neuvottelutuloksen keskeisin muutos koskee työaikaa. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työaikaa pidennetään 24 tuntia vuodessa ansiotasoa muuttamatta. Neuvottelutuloksessa on sovittu, miten tämä toteutetaan käytännössä. 

Vuosityöaikaa pidennetään ensisijaisesti sopimalla pidentämisestä paikallisesti yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Sopijapuolina ovat luottamusmies ja työnantaja.  

Mikäli työajan pidentämisestä ei päästä sopimukseen, työnantaja päättää pidemmän säännöllisen työajan sisältävien 32 työpäivän tai viikkojen sijoittelusta, jolloin pidennys on 8 tuntia/vrk tai enintään 40 h/viikko.

Työajan lisäyksestä ei makseta erillistä korvausta. Työajan lisäyksestä ei myöskään synny korvattavaa yli- tai lisätyötä. Työajan lisäys 24 tunnilla tehdään kalenterivuosittain.

Osa-aikaisilla työajan pidennys toteutetaan työajan suhteessa.

Kilpailukykysopimuksen mukainen selviytymislauseke sisältyy sopimukseen. Paikallista sopimista varten perustetaan kehittämistyöryhmä, jonka tehtävänä on paikallisen sopimisen valmiuksien kehittäminen, vahvistamalla paikallisten osapuolten osaamista, keskinäistä luottamusta ja tahtoa. Työryhmän tehtävänä on myös työehtosopimuksen määräysten kehittäminen paikallisen sopimisen näkökulmasta.

Mikäli työmarkkinajärjestöt päätyvät 31.5.2016 jälkeen siihen, että kilpailukykysopimusta ei synny, tämä neuvotteluratkaisu metsäasiantuntijoiden ja Suomen riistakeskuksen välillä raukeaa.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, paivi.salin@jytyliitto.fi